|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Hormat Kepada Yang Tua dan Rendah Hati

Mengzi berkata: ”Nasehatmu ini seperti ada orang yang memutar tangan kakaknya, lalu kau nasihati: 'Lakukanlah perlahan-lahan!' Kalau hendak memberi pendidikan, suruhlah Berbakti dan Rendah Hati; itulah yang sebaik-baiknya.“

悌、弟与谦 (tì dì yǔ qiān)


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)


GENTAROHANI.COM—Unsur-unsur dari Ba De 八德 adalah 孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻 (xiào tì zhōng xìn lǐ yì lián chǐ), masing-masing artinya: 

• Laku Bakti; yaitu berbakti kepada orang tua, leluhur, dan guru.

• Rendah Hati; yaitu sikap kasih sayang antar saudara, yang lebih muda menghormati yang tua dan yang tua membimbing yang muda.

• Setia; yaitu kesetiaan terhadap atasan, teman, kerabat, dan negara.

• Dapat Dipercaya

• Susila; yaitu sopan santun dan bersusila.

• Bijaksana; yaitu berpegang teguh pada kebenaran.

• Suci Hati; yaitu sifat hidup yang sederhana, selalu menjaga kesucian, dan tidak menyeleweng/ menyimpang.

• Tahu Malu; yaitu sikap mawas diri dan malu jika melanggar etika dan budi pekerti.

Sumber: Wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Konghucu


Dalam Kitab Klasik Khonghucu yang Bahasa Tionghoa, kata "Rendah Hati" ini muncul 2 bentuk 悌 (tì) atau 弟 dari 孝弟 (xiào dì).

Bahasa Inggris (terjemahan James Legge): filial and fraternal duties, fraternal respectfulness; respectful to his elders; obedient to their elders; yang artinya adalah: kewajiban dalam keluarga; hormat dalam keluarga, hormat kepada yang lebih tua, menurut kepada yang lebih tua.

Dalam Kitab Klasik Khonghucu ayat yang memuat kata "Rendah Hati":
《孟子》梁惠王上 - Liang Hui Wang I, Bingcu I A, Liang Hwi Ong A, Pasal 3 Ayat (5) Halaman 348, 349.

五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;
wǔ shí zhě kě yǐ yī bó yǐ jī tún gǒu zhì zhī chù wú shī qí shí qī shí zhě kě yǐ shí ròu yǐ

百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣;
bǎi mǔ zhī tián wù duó qí shí shù kǒu zhī jiā kě yǐ wú jī yǐ

谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。
jǐn xiáng xù zhī jiào shēn zhī yǐ xiào tì zhī yì bān bái zhě bù fù dài yú dào lù yǐ

七十者 衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。
qī shí zhě yī bó shí ròu lí mín bù jī bù hán rán ér bù wáng zhě wèi zhī yǒu yě

"Keluarga yang mempunyai lima bau sawah diwajibkan menanam pohon besaran sehingga mereka yang sudah berusia lima puluh tahun dapat mengenakan pakaian dari sutera. Dalam beternak babi, ayam, anjing dan babi betina, diwajibkan tidak sembarang waktu memotongnya, sehingga ternaknya tidak berkurang; dengan demikian mereka yang berusia tujuh puluh tahun dapat memakan daging. Rakyat yang mempunyai seratus bau sawah, jangan diganggu waktu bertanamnya sehingga keluarga mereka tidak menderita kelaparan.

Dirikan rumah-rumah pendidikan sehingga rakyat dapat mengenal tugas Bakti dan Rendah Hati, dengan demikian tidak sampai terjadi orang yang sudah beruban masih harus memikul barang di tengah jalan. Bila mereka yang berusia tujuh puluh tahun dapat mengenakan pakaian sutera dan makan daging dan rakyat yang masih muda tidak menderita kelaparan dan kedinginan, aku tidak percaya kalau baginda tidak menjadi raja besar."
《孟子》梁惠王上 - Liang Hui Wang I, Bingcu I A, Liang Hwi Ong A. Pasal 5 Ayat (3) Halaman 352, 353.

王如施仁政于民,省刑罚,薄税敛,深耕易耨。
wáng rú shī rén zhèng yú mín sheng xíng fá báo shuì liǎn shēn gēng yì nòu

壮者以暇日修其孝悌忠信,入以事其父兄,
zhuàng zhě yǐ xiá rì xiū qí xiào tì zhōng xìn rù yǐ shì qí fù xiōng

出以事其长上,可使制梃以挞秦楚之坚甲利兵矣。
chū yǐ shì qí cháng shàng kě shǐ zhì tìng yǐ tà qín chǔ zhī jiān jiǎ lì bīng yǐ

"Bila baginda dapat menjalankan pemerintahan yang berdasarkan Cinta Kasih kepada rakyat, meringankan hukuman-hukuman, mengurangi beban-beban pajak, sehingga rakyat dapat baik-baik membajak dan menggaru sawahnya; kepada para pemuda pada saat-saat terluang diberi pendidikan Laku Bakti, Rendah Hati, Satya, dan Dapat Dipercaya, sehingga ke dalam dapat mengabdi kepada ayah-bunda serta saudara-saudaranya, dan keluar dapat mengabdi kepada para tua-tua serta atasannya. Bila dapat dilakukan ini, mereka dapat disuruh dengan senjata tongkat saja untuk mematahkan serangan Negeri Chien dan Cho yang tentaranya menggunakan perisai yang tebal dan senjata yang tajam itu. "
《大学》 Da Xue Ajaran Besar 第九章 释齐家治国 (dì jiǔ zhāng shì qí jiā zhì guó), Bab IX Membereskan Rumah Tangga Mengatur Negara. Pasal 1. Halaman 20.

所谓治国必先齐其家者,其家不可教而能教人者,
suǒ wèi zhì guó bì xiān qí qí jiā zhě qí jiā bù kě jiào ér néng jiāo rén zhě

无之。故君子不出家而成教于国:孝者,所以事君也;弟者,
wú zhī gù jūn zǐ bù chū jiā ér chéng jiào yú gu xiào zhě suǒ yǐ shì jūn yě dì zhě

所以事长也;慈者,所以使众也。
suǒ yǐ shì cháng yě cí zhě suǒ yǐ shǐ zhòng yě

Adapun yang dikatakan 'untuk mengatur negara harus lebih dahulu membereskan rumah tangga' itu ialah: tidak dapat mendidik keluarga sendiri tetapi dapat mendidik orang lain itulah hal yang takkan terjadi. Maka seorang Kuncu biar tidak keluar rumah, dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Dengan berbakti kepada ayah bunda, ia turut mengabdi kepada raja; dengan bersikap rendah hati, ia turut mengabdi kepada atasannya; dan dengan bersikap kasih sayang, ia turut mengatur masyarakatnya.
《大学》 Da Xue Ajaran Besar 第十章 释治国平天下 (dì shí zhāng shì zhì guó píng tiān xià) Bab X Teratur Negara Damai Dunia. Pasal 1. Halaman 34.

所谓平天下在治其国者:上老老而民兴孝,
suǒ wèi píng tiān xià zài zhì qí guó zhě shàng lǎo lǎo ér mín xìng xiào

上长长而民兴弟,上恤孤而民不倍,
shàng cháng cháng ér mín xìng dì shàng xù gū ér mín bù bèi

是以君子有絜矩之道也。
shì yǐ jūn zǐ yǒu jié jǔ zhī dào

Adapun yang dikatakan 'damai di dunia itu berpangkal pada teraturnya negara' ialah: Bila para pemimpin dapat hormat kepada yang lanjut usia, niscaya rakyat bangun rasa baktinya; bila para pemimpin dapat merendah diri kepada atasannya, niscaya rakyat bangun rasa rendah hatinya; bila para pemimpin dapat berlaku kasih dan memperhatikan anak yatim piatu, niscaya rakyat tidak mau ketinggalan. Itulah sebabnya seorang Kuncu mempunyai Jalan Suci yang bersifat siku.
《论语》Lun Yu - 学而 - Xue Er - Hak Ji - Sabda Suci I Belajar. Pasal 2. Halaman 95-96.

有子曰:「其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯 上,
yǒu zǐ yuē qí wéi rén yě xiào dì ér hǎo fàn shàng zhě xiǎn yǐ bù hǎo fàn shàng

而好作乱者,未之有也。
ér hǎo zuò luàn zhě wèi zhī yǒu yě

君子务本,本立而道 生。孝弟也者,其为仁之本与!」
jūn zǐ wù běn běn lì ér dào shēng xiào dì yě zhě qí wéi rén zhī běn yǔ

(1) Yucu berkata: "Seseorang yang dapat berlaku Bakti dan Rendah Hati, tetapi suka menentang atasan, sungguh jarang terjadi; tidak suka menentang atasan, tetapi suka mengacau, ini belum pernah terjadi.

(2) ”Maka seorang Kuncu mengutamakan pokok; sebab, setelah pokok itu tegak, Jalan Suci akan tumbuh. Laku Bakti dan Rendah Hati itulah pokok Peri Cinta Kasih.“
《论语》Lun Yu - 学而 - Xue Er - Hak Ji - Sabda Suci I Belajar. Pasal 6. Halaman 97.

子曰:「弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。
zǐ yuē dì zǐ rù zé xiào chū zé dì jǐn ér xìn fàn ài zhòng ér qīn rén

行有余力,则以学文。」
xíng yǒu yú lì zé yǐ xué wén

Nabi bersabda: "Seorang muda, di rumah hendaklah berlaku Bakti, di luar hendaklah bersikap Rendah Hati, hati-hati sehingga dapat dipercaya, menaruh cinta kepada masyarakat dan berhubungan erat dengan orang yang berPeri Cinta Kasih. Bila telah melakukan hal ini dan masih mempunyai kelebihan tenaga, gunakanlah untuk mempelajari kitab-kitab.“
《孟子》告子下 - Gaozi II, Bingcu VI B, Ko Cu B, Pasal 2 Ayat (4). Halaman 716.

徐行后长者谓之弟,疾行先长者谓之不弟。夫徐行者,
xú xíng hòu zhǎng zhě wèi zhī dì jí xíng xiān zhǎng zhě wèi zhī bù dì fū xú xíng zhě

岂人所不能哉?所不为也。尧舜之道,孝弟而已矣。
qǐ rén suǒ bù néng zāi suǒ bú wèi yě yáo shùn zhī dào xiào dì ér yǐ yǐ

"Kalau orang dalam berjalan mau perlahan-lahan di belakang orang yang lebih tua, tentu ia dinamai seorang yang dapat berendah hati. Kalau berjalan cepat-cepat mendahului orang yang lebih tua, tentu ia akan dinamai seorang yang tidak berendah hati. Untuk berjalan perlahan-lahan begitu saja, masakan orang tidak dapat? Itu hanya tidak mau mengerjakan. Adapun Jalan Suci Giau dan Sun tidak lain hanya Laku Bakti dan Rendah Hati.
《孟子》尽心上 - Jin Xin I, Bingcu VII A, Cien Siem A, , Exhausting All His Heart A. Pasal 32 Ayat (2) Halaman 771, 772.

孟子曰:「君子居是国也,其君用之,则安富尊荣;其子弟从之,
mèng zǐ yuē jūn zǐ jū shì guó yě qí jūn yòng zhī zé ān fù zūn róng qí zǐ dì cóng zhī

则孝弟忠信。『不素餐兮』,孰大于是?」
zé xiào dì zhōng xìn bù sù cān xī shú dà yú shì

Bingcu berkata: "Bila seorang Kuncu berdiam di suatu negeri, lalu digunakan nasihat-nasihatnya oleh seorang raja; akan dapat membawa negara itu damai dan makmur, mulia dan termashyur. Kalau diturut oleh para muda, mereka akan bisa Berbakti, Rendah hati, Satya, dan Dapat Dipercaya. Adakah contoh lain yang lebih besar tentang orang yang tidak inginkan makan cuma-cuma?"
《孟子》尽心上 - Jin Xin I, Bingcu VII A, Cien Siem A, , Exhausting All His Heart A, Pasal 39 Ayat (2). Halaman 777.

孟子曰:「是犹或紾其兄之臂,子谓之姑徐徐云尔,
mèng zǐ yuē shì yóu huò zhěn qí xiōng zhī bì zǐ wèi zhī gū xú xú yún ěr

亦教之孝弟而已矣。」
yì jiào zhī xiào dì ér yǐ yǐ

Bingcu berkata: ”Nasehatmu ini seperti ada orang yang memutar tangan kakaknya, lalu kau nasihati: 'Lakukanlah perlahan-lahan!' Kalau hendak memberi pendidikan, suruhlah Berbakti dan Rendah Hati; itulah yang sebaik-baiknya.“


Dalam beberapa literatur Ruxue 儒学 arti kata ini adalah:

1) 敬爱兄长 (jìng ài xiōng zhǎng): hormat dan cinta kepada kakak;

2) 顺从兄长 (shùn cóng xiōng zhǎng): menurut kakak;

3) 敬重长上 (jìng zhòng cháng shàng): menghormati orang yang lebih tua;

4) 善兄弟也 (shàn xiōng dì yě): hubungan baik kakak-adik.Rendah hati sebenarnya terjemahan dari 谦 (qiān) atau 谦虚 (qiān xū).


Bahasa Inggris: humble; humility. Dalam Kitab Klasik Khonghucu ayat yang memuat kata "rendah hati" sebagai lawan kata dari "tinggi hati" atau "sombong":
《礼记》- Liji ”Catatan Kesusilaan” Buku ke-17 樂記 - Yue Ji 乐记. Catatan Tentang Musik Gak Ki, BAGIAN III. Pasal 3.31.

子赣见师乙而问焉,曰:「赐闻声歌各有宜也,如赐者,
zǐ gàn jiàn shī yǐ ér wèn yān yuē cì wén shēng gē gè yǒu yí yě rú cì zhě

宜何歌也?」师乙曰:「乙贱工也,何足以问所宜?
yí hé gē yě shī yǐ yuē yǐ jiàn gōng yě hé zú yǐ wèn suǒ yí

请诵其所闻,而吾子自执焉:宽而静、柔而正者宜歌颂。
qǐng sòng qí suǒ wén ér wú zǐ zì zhí yān kuān ér jìng róu ér zhèng zhě yí gē sòng

广大而静、疏达而信者宜歌大雅。恭俭而好礼者宜歌小雅。
guǎng dà ér jìng shū dá ér xìn zhě yí gē dà yǎ gōng jiǎn ér hǎo lǐ zhě yí gē xiǎo yǎ

正直而静、廉而谦者宜歌风。
zhèng zhí ér jìng lián ér qiān zhě yí gē fēng

肆直而慈爱者宜歌商;温良而能断者宜歌齐。
sì zhí ér cí ài zhě yí gē shāng wēn liáng ér néng duàn zhě yí gē qí

夫歌者,直己而陈德也。
fū gē zhě zhí jǐ ér chén dé yě

动己而天地应焉,四时和焉,星辰理焉,万物育焉。
dòng jǐ ér tiān dì yìng yān sì shí hé yān xīng chén lǐ yān wàn wù yù yān

Ketika Zi Gong menemui guru musik Yi, ia bertanya dengan berkata, “Si (Zi Gong) telah mendengar bahwa di dalam suara musik dan nyanyian yang menyertainya, masing-masing wajib sesuai dengan orang yang bersangkutan; nyanyian apa yang sesuai dengan Si?” Guru musik Yi menjawab, “Aku hanya seorang pemusik rendahan, bagaimana cukup syarat untuk ditanyai nyanyian apa yang semestinya untuk seseorang; - perkenankanlah saya mengulangi untuk anda, apa yang pernah saya dengar, dan anda boleh memilih sendiri. Yang luas hati dan tenang, lembut dan benar, semestinya menyanyikan lagu Song; yang luas hati dan tenang, yang menembus ke dalam dan penuh ketulusan, semestinya menyanyikan lagu Da Ya (Pujian besar); yang penuh hormat dan sederhana (pandai mengendalikan diri) dan menyukai kesusilaan, semestinya menyanyikan lagu Xiao Ya; yang benar, lurus, tenang, sucihati dan rendah hati semestinya menyanyikan lagu Feng (lagu adat istiadat berbagai negara); yang kokoh, lurus tetapi lembut dan penuh kasih semestinya menyanyikan lagu Shang (lagu puja untuk Dinasti Shang); yang ramah dan baik hati tetapi dapat mengambil keputusan tepat semestinya menyanyikan lagu Qi. Menyanyikan sesuatu bertujuan: meluruskan diri sendiri untuk mewujudkan kebajikan. Bila diri sendiri telah tergerakan, TIAN dan bumi akan menanggapinya. Keempat musim akan berjalan harmonis, bintang dan rasi bintang sesuai hukum yang berlaku atasnya dan berlaksa benda akan tumbuh berkembang.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān). Halaman 36.

谦:亨,君子有终。
qiān hēng jūn zǐ yǒu zhōng

KHIAM (Qian 謙), rendah hati: Maju dan sukses. Sang Susilawan mampu melaksanakan tugas sampai selesai.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān). Halaman 36.

初六:谦谦君子,用涉大川,吉。
chū liù qiān qiān jūn zǐ yòng shè dà chuān jí

- ENAM sebagai garis dasar:
Sang Susilawan berendah hati tentang kerendahan hatinya. Untuk menyeberangi bengawan; rakhmat.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān). Halaman 37.

谦谦君子,卑以自牧也。
qiān qiān jūn zǐ bēi yǐ zì mù yě

‘Sang Susilawan berendah hati tentang kerendahan hatinya’: - menunjukkan kemampuan menggembala diri dalam kedudukan yang rendah.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān). Halaman 37.

谦,亨,天道下济而光明,地道卑而上行。
qiān hēng tiān dào xià jì ér guāng míng dì dào bēi ér shàng xíng

KHIAM (Qian 謙), kerendahan hati, menunjukkan maju dan sukses. Jalan Suci THIAN (Tian 天) dari atas menurunkan bimbingan-Nya yang cerah-cemerlang; Jalan Suci Bumi, di bawah, mendorong laku menuju ke atas.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān) . Halaman 37.

天道亏盈而益谦,地道变盈而流谦,鬼神害盈而福谦,
tiān dào kuī yíng ér yì qiān dì dào biàn yíng ér liú qiān guǐ shén hài yíng ér fú qiān

人道恶盈而好谦。
rén dào è yíng ér hǎo qiān

Jalan Suci THIAN (Tian 天) mengurangi yang penuh/sombong, dan menambah yang rendah hati (KHIAM) (Qian 謙). Jalan Suci Bumi merubah/meruntuhkan yang penuh/sombong dan mengaliri/menambah yang rendah hati. Tuhan Yang Maha Rokh menghancurkan yang penuh/sombong, dan memberikan yang kurang/rendah-hati. Jalan Suci manusia membenci yang penuh/sombong dan menyukai yang rendah hati.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān). Halaman 37.

谦尊而光,卑而不可逾,君子之终也。
qiān zūn ér guāng bēi ér bù kě yú jūn zǐ zhī zhōng yě

Yang rendah hati itu di dalam kedudukannya yang mulia akan bercahaya; dalam kedudukan yang rendah tidak dapat diterobosi. Demikianlah paripurnanya perilaku seorang Susilawan.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》第十五卦 Hexagram 15. 谦 – (qiān) – CH’IEN – KHIAM – 地山谦 (dì shān qiān). Halaman 37.

地中有山,谦;君子以裒多益寡,称物平施。
dì zhōng yǒu shā qiān jūn zǐ yǐ póu duō yì guǎ chēng wù píng shī

Di tengah Bumi ada gunung, itulah KHIAM, rendah hati. Sang Susilawan mengurangi yang yang berlebihan untuk menambah yang kekurangan. Demikianlah ditimbang benda-benda dan dibagi dengan adil.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》 Bab VIII. Penggunaan Penjelasan Tambahan. Pasal 45. Halaman 142.

“劳谦君子,有终吉。”子曰:“劳而不伐,有功而不德,厚之至也,
láo qiān jūn zǐ yǒu zhōng jí zǐ yuē láo ér bù fá yǒu gōng ér bù dé hòu zhī zhì yě

语以其功下人者也。
yǔ yǐ qí gōng xià rén zhě yě

'Sang Susilawan tetap rendah hati meski telah bekerja payah; akan mampu menyudahi pekerjaan dengan penuh rakhmat.' Nabi bersabda, "Berpayah tanpa menjadi sombong, berpahala tanpa merasa sebagai Kebajikannya, inilah kebaikan yang telah mencapai puncak; ini akan mengatakan tentang orang yang berpahala tetapi senantiasa merendahkan diri di bawah orang lain.
Kitab Yak King (Yi Jing) 《易经》 Bab VIII. Penggunaan Penjelasan Tambahan. Pasal 45. Halaman 142.

德言盛,礼言恭,谦也者,致恭以存其位者也。”
dé yán shèng lǐ yán gōng qiān yě zhě zhì gōng yǐ cún qí wèi zhě yě

Dalam Kebajikan ia berusaha menjadikannya berlimpah, dalam Kesusilaan ia berusaha terus berlaku hormat; - demikianlah kesederhanaannya. Kemampuannya untuk senantiasa hormat, itulah yang menjaga kelestarian kedudukannya.“

Rekomendasi

Kata 悌 (tì) dan 弟 (dì) dalam Kitab Klasik Khonghucu harus ditafsirkan sikap kasih sayang antar saudara, menghormati yang lebih tua, dan membimbing yang muda.

Bukan lawan kata "tinggi hati" atau "sombong".  (bwt)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Hormat Kepada Yang Tua dan Rendah Hati
Hormat Kepada Yang Tua dan Rendah Hati
Mengzi berkata: ”Nasehatmu ini seperti ada orang yang memutar tangan kakaknya, lalu kau nasihati: 'Lakukanlah perlahan-lahan!' Kalau hendak memberi pendidikan, suruhlah Berbakti dan Rendah Hati; itulah yang sebaik-baiknya.“
https://chiculture.org.hk/sites/mainsite/files/styles/free_style_image_styles/public/2018-12/0309phn006_0.jpg?itok=FF00XX-T
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2019/09/hormat-kepada-yang-tua-dan-rendah-hati.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2019/09/hormat-kepada-yang-tua-dan-rendah-hati.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy