|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Pokok Pikiran Tengah Sempurna

Yang tidak menyeleweng dinamai Tengah, yang tidak berubah dinamai Sempurna. Tengah itulah Jalan Lurus dunia dan Sempurna itulah Hukum Tetap bagi dunia.

《中庸》中心思想
(zhōng yōng zhōng xīn sī xiǎng)


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)


GENTAROHANI.COM—Kitab Zhong Yong ditulis oleh Zi Si 子思 Cusu, atau Kong Ji 孔伋 (kǒng jí) Khong Khiep cucu Nabi Kong Zi. 

Zi Si 子思 Cusu 
Semula Zhong Yong merupakan bagian dari Kitab Catatan Kesusilaan《礼记》- Liji, oleh guru besar Rujiao jaman Dinasti Song Zhu Xi朱熹 (1130–1200) disalin (bukan dicabut) dari Liji dan digabungkan ke dalam Sishu.

Zhu Xi 朱熹 (1130–1200)

Dalam Kitab Zhong Yong, Zhu Xi memberi pengantar:

不偏之谓中,不易之谓庸;
bù piān zhī wèi zhōng bú yì zhī wèi yōng

中者,天下之正道,庸者,天下之定理。
zhōng zhě tiān xià zhī zhèng dào yōng zhě yōng zhě tiān xià zhī ding lǐ

Yang tidak menyeleweng dinamai Tengah, yang tidak berubah dinamai Sempurna.
Tengah itulah Jalan Lurus dunia dan Sempurna itulah Hukum Tetap bagi dunia.
 • 中 = tidak menyimpang, unbias
 • 正道 (zhèng dào):中正 (zhōng zhèng), 正确 (zhèng què) jujur dan adil, berpegang teguh pada kebenaran, menjalankan kebajikan 原则 (yuán zé) prinsip
 • 中行 (zhōng háng) ~jalan di tengah
 • 不偏不倚 (bù piān bù yǐ) ~menangani sengketa tidak memihak; senantiasa menjadi penengah yang adil; berdiri lurus di antara para pihak
 • 倚 (yǐ) bersandar; mengandalkan
 • 偏 (piān) (1) miring; serong; (2) pilih kasih
 • 无过无不及 (wú guò wú bù jí) ~tidak melewati tidak tekor
 • 过犹不及 (guò yóu bù jí) ~artinya sama, mirip 相似 (xiāng sì), 如同 (rú tóng), 犹如 (yóu rú); maksudnya melakukan segala hal jangan melewati batas kewajaran.
 • 犹 (yóu) (1) seperti; (2) masih.
 • 定理 (ding lǐ) : hukum abadi; hukum alam 自然法则 (zì rán fǎ zé); keseimbangan alam 自然平衡 (zì rán píng héng).
 • 庸 = 不易 (bú yì) = 不变 (bú biàn) = 平常 (píng cháng) constant.

Tahun 518 SM Nabi Kong Zi berusia 34 tahun mengunjungi Lao Zi di kota 雒邑 (luò yì), masuk ke 鲁桓公庙 (lǔ huán gōng miào), Kuil Lu Huan Gong. Nabi melihat wadah air tergantung yang disebut 欹器 (qī qì) atau 宥坐器 (yòu zuò qì). Ketika wadah kosong - posisinya miring; ketika air dalam wadah berisi setengah - wadah tegak, ketika hampir penuh - miring dan ketika penuh - seluruh airnya tumpah. Hal ini mempunyai makna manusia dalam hal apapun harus tahu batas jangan rakus.

Dalam Zhong Yong diatur keseimbangan berbagai emosi manusia, dari sini terlihat bahwa Zhong 中 tidak dapat diartikan "tengah" secara leksikal.
《中庸》Zhong Yong Tengah Sempurna Tiong Yong. Bab Utama Pasal 4, 5.
喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;
xǐ nù āi lè zhī wèi fā wèi zhī zhōng fā ér jiē zhōng jié wèi zhī hé

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。
zhōng yě zhě tiān xià zhī dà běn yě hé yě zhě tiān xià zhī dá dào yě

致中和,天地位焉,万物育焉。
zhì zhōng hé tiān dì wèi yān wàn wù yù yān

4. Gembira, marah, sedih, senang, sebelum timbul dinamakan Tengah; setelah Timbul tetapi masih tetap di dalam batas Tengah, dinamakan Harmonis.
Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh Jalan Suci di dunia.

5. Bila dapat terselenggara Tengah dan Harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, sehingga segenap makhluk dan benda akan terpelihara.

"Tengah" dalam Zhong Yong menunjukkan pelaksanaannya tidak dapat diukur secara kuantitatif, lebih bersifat kualitatif, pengertian "tengah" dalam hal ini bersifat relatif dan individual, tidak ada ukuran yang sama untuk orang yang berbeda.
《中庸》Zhong Yong Tengah Sempurna Tiong Yong Bab III Pasal 1, 2.

子曰:「道之不行也,我知之矣:知者过之,愚者不及也。
zǐ yuē dào zhī bù xíng yě wǒ zhī zhī yǐ zhī zhě guò zhī yú zhě bù jí yě

道之不明也,我知之矣:贤者过之,不肖者不及也。
dào zhī bù míng yě wǒ zhī zhī yǐ xián zhě guò zhī bú xiào zhě bù jí yě

人莫不饮食也,鲜能知味也。」
rén mò bù yǐn shí yě xiān néng zhī wèi yě

1. Nabi bersabda, "Adapun sebabnya Jalan Suci itu tidak terlaksanakan, Aku sudah mengetahui: Yang pandai melampaui, sedang yang bodoh tidak dapat mencapai. Adapun sebabnya Jalan Suci itu tidak dapat disadari jelas-jelas, Aku sudah mengetahuinya: Yang bijaksana melampaui, sedang yang tidak tahu tidak dapat mencapai.

2. Tiada seorang pun yang tanpa makan dan minum, namun jarang yang mengetahui rasanya."

Kata 庸 Yong menunjukkan sifat konsisten orang memegang teguh kebenaran, untuk mencapai sukses diperlukan sikap ulet secara berkesinambungan, pantang menyerah. Jika orang sudah yakin dengan kebenaran sikap perilakunya betapun risiko yang besar harus dihadapi, yakin bahwa cepat atau lambat tujuannya akan tercapai.
《中庸》Zhong Yong Tengah Sempurna, Tiong Yong. Bab XIX Pasal 19, 20, 21.

博学之,审问之,慎思之, 明辨之,笃行之。
bó xué zhī shěn wèn zhī shèn sī zhī míng biàn zhī dǔ xíng zhī

有弗学,学之弗能,弗措也;有弗问,问之弗知,弗措也;
yǒu fú xué xué zhī fú néng fú cuò yě yǒu fú wèn wèn zhī fú zhī fú cuò yě

有弗思,思之弗得,弗措也;有弗辨,辨之弗明,弗措也,
yǒu fú sī sī zhī fú dé fú cuò yě yǒu fú biàn biàn zhī fú míng fú cuò yě

有弗行,行之弗笃,弗措也。人一能之己百之,人十能之己千之。
yǒu fú háng hang zhī fú dǔ fú cuò yě rén yī néng zhī jǐ bǎi zhī rén shí néng zhī jǐ qiān zhī
果能此道矣,虽愚必明,虽柔必强。」
guǒ néng cǐ dào yǐ suī yú bì míng suī róu bì qiáng

19. “Banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah bertanya, hati-hatilah memikirkannya, jelas-jelaslah menguraikannya dan sungguh-sungguhlah melaksanakannya.

20. “Memang ada hal yang tidak dipelajari, tetapi hal yang dipelajari bila belum dapat janganlah dilepaskan; ada hal yang tidak ditanyakan, tetapi hal yang ditanyakan bila belum sampai benar-benar mengerti janganlah dilepaskan; ada hal yang tidak dipikirkan, tetapi hal yang dipikirkan bila belum dapat dicapai janganlah dilepaskan; ada hal yang tidak diuraikan, tetapi hal yang diuraikan bila belum terperinci jelas janganlah dilepaskan; dan ada hal yang tidak dilakukan, tetapi hal yang dilakukan bila belum dapat dilaksanakan sepenuhnya janganlah dilepaskan. “Bila orang lain dapat melakukan hal itu dalam satu kali, diri sendiri harus berani melakukan seratus kali. Bila orang lain dapat melakukan dalam sepuluh kali, diri sendiri harus berani melakukan seribu kali.

21. “Hasil yang dapat dicapai dengan jalan ini, sekalipun yang bodoh akan menjadi mengerti, sekalipun yang lemah akan menjadi kuat.”

Berpegang Teguh pada pendirian tidak menyebabkan orang harus berseteru dengan orang lain, dalam pergaulan dipegang prinsip 和而不流 (hé ér bù liú) bersikap harmonis dengan masyarakat tetapi tidak terbawa arus.
《中庸》 Zhong Yong Tengah Sempurna - 问强章 (wèn qiáng zhāng) Bab IX Keperwiraan On Pasal 5:

故君子和而不流,强哉矫!中立而不倚,强哉矫!国有道,
gù jūn zǐ hé ér bù liú qiáng zāi jiǎo zhōng lì ér bù yǐ qiáng zāi jiǎo guó yǒu dào

不变塞焉,强哉矫!国无道,至死不变,强哉矫!」
bú biàn sāi yān qiáng zāi jiǎo guó wú dào zhì sǐ bù biàn qiáng zāi jiǎo

"Maka seorang Kuncu bersikap harmonis, tidak melanda; betapa perwira ia! Bersikap Tengah dalam pendirian dan tidak goyah, betapa perwira ia! Negara di dalam Jalan Suci ia tidak mengubah cita-cita, betapa perwira ia! Negara ingkar dari Jalan Suci, sekalipun binasa ia tidak berubah sikap, betapa perwira ia!".

Dalam Zhong Yong tidak ada elemen sosial yang berpengaruh, biarpun sendiri Jun Zi akan jalan terus, sekalipun berada di lingkungan sosial yang tidak menguntungkan posisinya, memegang prinsip kebenaran adalah hakekat hidupnya.
《孟子》滕文公下 - Teng Wen Gong II, Bingcu III B, Tin Bun Kong B Pasal 2 ayat 3.

居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。
jū tiān xià zhī guǎng jū lì tiān xià zhī zhèng wèi háng tiān xià zhī dà dào

得志与民由之,不得志独行其道。
dé zhì yǔ mín yóu zhī bù dé zhì dú xíng qí dào

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。」
fù guì bù néng yín pín jiàn bù néng yí wēi wǔ bù néng qū cǐ zhī wèi dà zhàng fu

"Berdiam di 'Rumah Luas' nya dunia, berdiri pada 'Tempat Lurus' nya dunia, berjalan di 'Jalan Agung' nya dunia; bila berhasil cita-citanya dapat mengajak rakyat berbuat yang sama, dan bila tidak berhasil cita-citanya tetap berjalan seorang diri di dalam Jalan Suci. Di dalam keadaan kaya dan berkedudukan tinggi tidak dapat tercemar, didalam keadaan miskin dan tanpa kedudukan tidak bergelisah, ancaman senjata tidak dapat menyebabkannya takluk; demikianlah seorang besar itu."

Masalahnya adakah orang yang dapat melakukan Zhong Yong?
《论语》雍也 - Yong Ye, Sabda Suci VI Pasal 29.

子曰:「中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。」
zǐ yuē zhōng yōng zhī wéi dé yě qí zhì yǐ hū mín xiān jiǔ yǐ

Nabi bersabda: “Sungguh sempurna Kebajikan menjalani laku Tengah Sempurna. Sayang sudah lama jarang di antara rakyat yang menjalani.”

Bao Qingtian 包青天
Dalam sejarah terkenal tokoh Bao Zheng (包拯) Judge Bao atau Bao Gong (包公, "Lord Bao") (999-1062) seorang hakim pada zaman Dinasti Song Utara. Dia disebut Bao Qingtian (包青天) yang berarti Bao Langit Biru, sebuah nama pujian bagi pejabat bersih. Melaksanakan prinsip kebenaran dan kejujuran secara konsisten. (bwt)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Pokok Pikiran Tengah Sempurna
Pokok Pikiran Tengah Sempurna
Yang tidak menyeleweng dinamai Tengah, yang tidak berubah dinamai Sempurna. Tengah itulah Jalan Lurus dunia dan Sempurna itulah Hukum Tetap bagi dunia.
https://images.unsplash.com/photo-1423768117358-8e45238c1952?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=1200&q=80
https://1.bp.blogspot.com/-MfF_maedpgg/XXiIzPd91rI/AAAAAAAAAD4/doY8LSmhbjU5xE7obX4NqvfU6GU847degCLcBGAsYHQ/s72-c/2-1Z403151A6.jpg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2019/09/pokok-pikiran-tengah-sempurna.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2019/09/pokok-pikiran-tengah-sempurna.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy