|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Keadilan Ekonomi dalam Rujia

儒家中的经济正义 (rú jiā zhōng de jīng jì zhèng yì) oleh:  Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan) GENTAROHANI.COM— Silogisme atau 直言三段...

儒家中的经济正义
(rú jiā zhōng de jīng jì zhèng yì)


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)


GENTAROHANI.COM—Silogisme atau 直言三段论 (zhí yán sān duàn lùn) adalah alur berpikir (thinking flow) dalam Logika [Logic, 逻辑 (luó jí)] atau filsafat berpikir untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. 

Silogisme disusun dari dua atau lebih proposisi (pernyataan) dan sebuah konklusi (kesimpulan). Proses berpikir dilakukan dengan menghubungkan beberapa dalil yang sederhana meningkat menjadi masalah kompleks, sehingga tercipta konstruksi kesimpulan yang dapat diterima. 

Contohnya adalah alur berpikir yang terdapat dalam: 《大学》 Da Xue - Ajaran Besar, 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama. Pasal 5
物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,
wù gé ér hòu zhī zhì zhī zhì ér hòu yì chéng yì chéng ér hòu xīn zhèng 

心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,
xīn zhèng ér hòu shēn xiū shēn xiū ér hòu jiā qí jiā qí ér hòu guó zhì

国治而后天下平。
guó zhì ér hòu tiān xià

Dengan meneliti hakikat tiap perkara dapat cukuplah pengetahuannya; dengan cukup pengetahuannya akan dapatlah mengimankan tekadnya; dengan tekad yang beriman akan dapatlah meluruskan hatinya; dengan hati yang lurus akan dapatlah membina dirinya; dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya; dengan rumah tangga yang beres akan dapatlah mengatur negerinya; dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia.

Sejak kelahirannya, filsafat hidup Rujia menitikberatkan perbaikan kualitas tiap-tiap individu, 《大学》 Da Xue - Ajaran Besar 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama Pasal 6 menyebutkan:
自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。
píng zì tiān zǐ yǐ zhì yú shù rén yī shì jiē yǐ xiū shēn wéi běn

Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok.

Dalam kaitannya dengan prioritas dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial-ekonomi dan kehidupan sosial-politik, lingkungan apapun ada keterbatasan, dalam Ilmu Ekonomi disebut kelangkaan (scarcity).

Kehidupan perorangan agama menuntut tiap individu: meneliti hakikat tiap perkara 物格 (wù gé); mengimankan tekad 意诚 (yì chéng); meluruskan hati 心正 (xīn zhèng); membina dirinya 身修 (shēn xiū). Dasar ini menyebabkan kualitas orang meningkat dari sekedar tahu 知 (zhī) menjadi bijaksana 智 (zhì). Orang bijak sejak awal sudah mengetahui skala prioritas.


Dalam 《大学》 Da Xue - Ajaran Besar; 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama Pasal 3 disebutkan:
物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。
wù yǒu běn mò shì yǒu zhōng shǐ zhī suǒ xiān hòu zé jìn dào yǐ

Tiap benda itu mempunyai pangkal dan ujung, dan tiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Orang yang mengetahui mana hal yang dahulu dan mana hal yang kemudian, ia sudah dekat dengan Jalan Suci.

Selanjutnya dalam《大学》 Da Xue, Ajaran Besar 经一章 (jīng yī zhāng) Bab Utama Pasal 7, disebutkan:
其本乱而末治者否矣,其所厚者薄,
qí běn luàn ér mò zhì zhě fǒu yǐ qí suǒ hòu zhě báo 

而其所薄者厚,未之有也!
ér qí suǒ báo zhě hòu wèi zhī yǒu yě

Adapun pokok yang kacau itu tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik, karena hal itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan menebalkan benda yang seharusnya tipis. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi.

Dalam kehidupan ekonomi, umat Rujia mengikuti alur berpikir Ajaran Besar, butir yang lainnya: membereskan rumah tangga 家齐 (jiā qí), mengatur negeri 国治 (guó zhì) dan dicapai damai di dunia 天下平 (tiān xià píng). Menurut konsep negara kesejahteraan (welfare state) semua kehidupan politik-kenegaraan ditujukan untuk kepentingan ekonomi rakyat, memenuhi berbagai kebutuhan hidup secara adil.

Dalam Da Xue pemenuhan kebutuhan ekonomi dimulai dengan Kebajikan.

《大学》 Da Xue Ajaran Besar 第十章 释治国平天下 (dì shí zhāng shì zhì guó píng tiān xià) Bab X Teratur Negara Damai Dunia Pasal 7:
德者本也,财者末也,
dé zhě běn yě cái zhě mò yě

Kebajikan itulah yang pokok dan kekayaan itulah yang ujung.

Dalam kehidupan ekonomi Rujia ada pepatah 见利思义 (jiàn lì sī yì) mencari keuntungan harus memikirkan kebenaran; kebenaran lebih penting dari segalanya, tidak boleh sebaliknya 见利忘 义 (jiàn lì wàng yì) melihat keuntungan lupa kebenaran. Kebenaran dikalahkan oleh sifat serakah.

Orang berada di Jalan Suci menghindari harta tidak halal 不义之财 (bú yì zhī cái), jangan mendapatkan harta dengan cara murahan 莫占便宜 (mò zhàn pián yi). Jika kita mencari keuntungan juga memikirkan kepentingan ekonomi orang lain maka kehidupan sosialnya disebut win-win situation atau 双赢 (shuāng yíng).

Dalam perkembangan kehidupan sosial-ekonomi modern semua hak (milik) mempunyai fungsi sosial, tanggung jawab sosial dalam kepemilikan (hak) ada kewajiban kemanusiaan, sosial, lingkungan hidup dan lain sebagainya, hal ini adalah manifestasi dari Cinta Kasih 仁 ren.

Jika pemerintah atau masyarakat kurang peka dengan masalah keadilan ekonomi akan terjadi masalah penyakit masyarakat, ketimpangan sosial; kriminalitas; penjarahan, revolusi sosial dan lain sebagainya.

Dalam 《大学》 Da Xue Ajaran Besar Bab X Teratur Negara Damai Dunia Pasal 8 mengingatkan:
外本内末,争民施夺。
wài běn nèi mò zhēng mín shī duó

Bila mengabaikan yang pokok dan mengutamakan yang ujung, inilah meneladani rakyat untuk berebut.

Dalam sistem ekonomi sosial harus dihindari praktek-praktek ekonomi liberalisme, monopoli, oligopoli yang menyebabkan penguasaan sumber daya ekonomi oleh perorangan atau kelompok kecil; akibatnya sekelompok kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan dan produk domestik dalam masyarakat.

Sebaliknya ada sistem ekonomi etatisme yang seluruh sumber daya ekonomi dikuasai oleh negara berdasarkan ide sosialisme-komunisme untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Terbukti dalam sejarah bahwa keadilan yang seadil-adilnya (sama rata sama rata) adalah ketidakadilan.

Dalam 《大学》 Da Xue Ajaran Besar Bab X Teratur Negara Damai Dunia Pasal 9, disebutkan:
是故财聚则民散,财散则民聚。
shì gù cái jù zé mín sàn cái sàn zé mín jù

Maka penimbunan kekayaan itu akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat; sebaliknya tersebarnya kekayaan akan menyatukan rakyat.

Sebenarnya dasar sistem sosial, negara sosialis dan keadilan dunia sudah ada sejak Jaman Nabi Kongzi, terdapat dalam 《礼记》- Liji Catatan Kesusilaan, Buku ke-7 - Li Yun 礼运 Gerak Perkembangan Kesusilaan Lee Un. Pasal 1. 2.:
大道之行也,天下为公。
dà dào zhī xíng yě tiān xià wéi gōng 

选贤与能,讲信修睦,故人不独亲其亲,不独子其子,
xuǎn xián yǔ néng jiǎng xìn xiū mù gù rén bù dú qīn qí qīn bù dú zǐ qí zǐ 

使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,
shǐ lǎo yǒu suǒ zhōng zhuàngyǒu suǒ yòng yòu yǒu suǒ cháng jīn guǎ gū dú fèi jí zhě

皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;
jiē yǒu suǒ yǎng nán yǒu fēn nǚ yǒu guī huò è qí qì yú dì yě bú bì cáng yú jǐ

力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,
lì è qí bù chū yú shēn yě bú bì wéi jǐ shì gù móu bì ér bù xīng

盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。
dào qiè luàn zéi ér bù zuò gù wài hù ér bù bì shì wèi dà tóng

“Bila terselenggara Jalan Suci Yang Agung itu, dunia bawah langit ini di dalam kebersamaan; dipilih orang yang bijak dan mampu, kata-katanya dapat dipercaya, apa yang dibangun-dikerjakan harmonis.

Orang tidak hanya kepada orang tua sendiri hormat-mengasihi sebagai orang tuanya; tidak hanya kepada anak sendiri menyayanginya sebagai anak.

Menyiapkan bagi yang tua tenteram melewatkan hari tua sampai akhir hayatnya.

Bagi yang muda-sehat mendapatkan kesempatan berpahala dan bagi anak serta remaja mendapatkan pengasuhnya.

Kepada para janda, balu, yatim-piatu, yang sebatang-kara, dan yang sakit, semuanya mendapatkan perawatan.

Yang pria mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang perempuan memiliki rumah tempatnya pulang.

Barang-barang berharga tidak dibiarkan tercampak di tanah, tetapi juga tidak untuk disimpan hanya bagi diri sendiri.

Orang tidak suka tidak menggunakan tenaga/kemampuannya, tetapi tidak hanya untuk sendiri.

Maka, segala upaya yang mementingkan diri sendiri tertekan dan tidak dibiarkan berkembang; perampok, pencuri, pengacau dan pengkhianat menghentikan perbuatannya.

Maka pintu-gerbang luar pun tidak perlu ditutup.

Demikianlah yang dinamai Kebersamaan Agung (Da Tong).

Dalil mulia ini saat ini sedang dipopulerkan dengan istilah 礼运大同篇 (lǐ yùn dà tóng piān) Esai tentang Gerakan Moral Menuju Kebersamaan Agung atau 天下为公 (tiān xià wéi gōng) Dunia dalam kebersamaan.

Dalam Agama Khonghucu di Indonesia juga terdapat dalil yang sama 大同世界 (dà tóng shì jiè) Dunia Dalam Kebersamaan Agung yang tertulis di dalam 《礼记》- Kitab Liji - Catatan Kesusilaan. (bwt)

KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Keadilan Ekonomi dalam Rujia
Keadilan Ekonomi dalam Rujia
https://1.bp.blogspot.com/-O4eM3FwcBZg/XfWlNPJnysI/AAAAAAAAAGs/_mOAk3e_z8wn_mla3uLi5uyRcCJAH46IwCLcBGAsYHQ/s1600/economic_justice_mini.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-O4eM3FwcBZg/XfWlNPJnysI/AAAAAAAAAGs/_mOAk3e_z8wn_mla3uLi5uyRcCJAH46IwCLcBGAsYHQ/s72-c/economic_justice_mini.jpg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2019/12/keadilan-ekonomi-dalam-rujia.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2019/12/keadilan-ekonomi-dalam-rujia.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy