|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Semua Kepada Tuhan dan Semuanya Patuh Mengikuti Tuhan

Dari manakah asal usul frase Nai Tong Tian yang belakangan sering kita dengar?

乃统天与乃顺承天   
(nǎi tǒng tiān yǔ nǎi shùn chéng tiān)   


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)   |   


GENTAROHANI.COM— Dalam《易经》 Yijing, 第一卦 Hexagram 1 Qian 乾: SABDA – TUAN CHUAN – 彖传 (tuàn chuán). Halaman 3, tertulis:

大哉乾元,万物资始,乃统天。云行雨施,品物流形。
dà zāi qián yuán wàn wù zī shǐ nǎi tǒng tiān yún xíng yǔ shī pǐn wù liú xíng 

大明始终,六位时成,时乘六龙以御天。乾道变化,
dà míng shǐ zhōng liù wèi shí shèng shí chéng liù lóng yǐ yù tiān qián dào biàn huà 

各正性命,保合大和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。
gè zhèng xìng mìng bǎo hé tài hé nǎi lì zhēn shǒu chū shù wù wàn guó xián níng
  1. Maha Besar Qian (Khian) 乾, Khalik Yang Maha Sempurna; berlaksa benda bermula daripada-Nya: —semua kepada Tian (Thian) 天, Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Awan berlalu, hujan dicurahkan, beragam benda mengalir berkembang dalam bentuk masing-masing.
  3. Maha gemilang Dia Yang Menjadi Awal dan Akhir; ke enam garis menempati waktu yang sempurna, tepat waktunya mengendarai keenam naga, menuju ke langit.
  4. Jalan Suci Qian (Khian) 乾, Khalik Semesta Alam, menjadikan perubahan dan peleburan, menjadikan semua, masing-masing menepati/lurus dengan Watak Sejati dan Firman; melindungi/menjaga berpadu dengan keharmonisan agung sehingga membawakan berkah, benar dan teguh.
  5. Dia menjulang di atas segenap benda dan makhluk, dan berlaksa negara menikmati berkah.

Arti 乃统天 Nai Tong Tian menurut Kitab Yijing adalah: semua kepada Tian (Thian) 天, Tuhan Yang Maha Esa, dari berbagai literatur yang dibaca Penulis tafsirnya adalah:

天乃主宰宇宙万物 
(tiān nǎi zhǔ zǎi yǔ zhòu wàn wù) 
Tuhan memiliki dan menguasai jagat dan berlaksa makhluk;

万物依它而生,乾统摄天下万物 
(wàn wù yī tā ér shēng qián tǒng shè tiān xià wàn wù) 
berlaksa makhluk hidup bergantung kepada-Nya, Qian mempersatukan berlaksa makhluk di muka bumi

万物都依靠它产生 
(wàn wù dōu yī kào tā chǎn shēng) 
berlaksa makhluk dengan bersandar kepada-Nya melakukan regenerasi.

上天首创世间万物,给天下带来太平安康 
(shàng tiān shǒu chuàng shì jiān wàn wù gěi tiān xià dài lái tài píng ān kāng) 
Tuhan pertama menciptakan berlaksa makhluk di dunia, memberi dunia perdamaian besar, keselamatan dan kesehatan.

Dalam《易经》 Yi Jing, 第二卦 Hexagram 2, SABDA – Thoan Thwan – TUAN CHUAN – 彖传 (tuàn chuán). Halaman 3, tertulis:
至哉坤元,万物资生,乃顺承天。坤厚载物,德合无疆。
zhì zāi kūn yuán wàn wù zī shēng nǎi shùn chéng tiān kūn hòu zǎi wù dé hé wú jiāng hán 

含弘光大,品物咸亨。牝马地类,行地无疆,柔顺利贞。
hóng guāng dà pǐn wù xián hēng pìn mǎ dì lèi háng dì wú jiāng róu shùn lì zhēn 

君子攸行,先迷失道,后顺得常。西南得朋,乃与类行;
jūn zǐ yōu háng xiān mí shī dào hòu shùn dé cháng xī nán dé péng nǎi yǔ lèi hang 

东北丧朋,乃终有庆。安贞之吉,应地无疆。
dōng běi sàng péng nǎi zhōng yǒu qìng ān zhēn zhī jí yìng dì wú jiāng

Maha Agung Kun 坤 yang besar sempurna; berlaksa benda tumbuh daripadanya; semuanya patuh mengikuti Tian 天, Tuhan Yang Maha Esa.

Kun 坤, Bumi itu tebal mendukung segenap benda, Kebajikan berpadu dengan Yang Tanpa Batas, mengandung sifat luas, besar cemerlang cahayanya. Olehnya segenap makhluk dan benda berkembang penuh menembusi.

Kuda betina adalah jenis makhluk bumi, - kekuatan berjalannya di bumi tiada batas; lembut, jinak, berfaedah, benar-tangguh: - demikian hendaknya perilaku seorang Susilawan.

‘bila mendahului akan tersesat’ – kehilangan Jalan Suci. ‘bila di belakang’ mengikuti akan mendapatkan yang wajar/lestari. ‘di barat daya akan mendapatkan kawan’ – mendapatkan kawan berjalan yang sejenis. ‘di timur laut akan kehilangan kawan’ meski demikian akan berakhir dengan kejayaan.

‘bila dapat selamat sentosa di dalam benar-teguh, rakhmat’: - sepadan dengan kemampuan bumi/alam yang tanpa batas.

Arti 乃顺承天 Nai Shun Cheng Tian menurut Kitab Yi Jing: semuanya patuh mengikuti Tian 天, Tuhan Yang Maha Esa, dari berbagai literatur yang dibaca penulis tafsirnya adalah:
顺从并承托着苍天 
(shùn cóng bìng chéng tuō zhe cāng tiān) 
mematuhi dan menjunjung Langit luas;
顺应天的变化,帮助天共同完成使命,阴阳依存 
(shùn yìng tiān de biàn huà bāng zhù tiān gong tóng wán chéng shǐ mìng yīn yáng yī cún) 
beradaptasi dengan perubahan- peleburan Langit, membantu Tian untuk menyelesaikan misi bersama. Ada ketergantungan antara Yin dan Yang, antara Bumi dan Langit.
Kekuatan 坤 (kūn) memberikan kehidupan dan regenerasi bagi berlaksa makhluk 万物滋 生 (wàn wù zī shēng).
地势坤,君子以厚德载物。BUMI/ALAM memiliki sifat Kun 坤, Penanggap/ Penerima/Ciptaan. Sang Susilawan dengan ketebalan Kebajikan mendukung segenap benda/perkara.

Yang dan Yin dua sisi yang hanya bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, dalam proses penciptaan alam semesta kekuatan Yang diwujudkan dalam Qian, kekuatan Yin dinyatakan dengan Kun.

Hexagram Qian 乾卦 (qián guà): 阳健进取 (yang jiàn jìn qǔ) bersifat Yang, mempunyai kekuatan membangun dan maju; Hexagram Kun 坤卦 (kūn guà): 阴顺安贞 (yīn shùn ān zhēn) bersifat Yin, mengikuti dengan teguh dalam sentosa.

Hexagram Qian 乾卦 (qián guà) disebut juga 乾为天 (qián wéi tiān) Qian adalah Langit, tampak keenam garis Hexagram Qian adalah Yang, menjadi mula. Berkah dan hukum yang benar serta kokoh abadi 利贞 (lì zhēn) itu menunjukkan Watak Sejati dan Naluri. Qian (Khian) 乾 ialah mula/sumber yang memberi berkah indah. Memberkahi bawah langit ini dan dengan tanpa bicara; berkahNya Maha Besar.

Hexagram Kun 坤卦 (kūn guà) disebut juga 坤为地 (kūn wéi dì) Kun adalah Bumi, tampak keenam garis Hexagram Kun adalah Yin, pola yang paling sesuai adalah dengan kelembutan mengalahkan kekerasan, mendahulukan rendah hati. Dalam Hexagram Kun semua garis adalah Yin, Yin menguasai sifat ini, tidak dapat mengambil perilaku inisiatif, selalu mementingkan tinggal diam.

Dalam Qian terkandung makna pencipta; semangat "Tuhan bergerak membangun: bekerja penuh semangat tanpa henti memacu diri." Qian adalah wujud roh, jiwa, mental, spiritual manusia. Kun adalah bumi-penanggap 坤为大地 (kūn wéi dà dì), beban hidup berlaksa makhluk 承载万物 (chéng zài wàn wù), patuh-menuruti waktu langit 顺 应 天 时 (shùn yìng tiān shí). Bumi mempunyai sifat lapang dana 宽厚 (kuān hòu), ramah 包容 (bāo róng), lurus 正直 (zhèng zhí), lapang data 宏大 (hóng dà), aman dan tenang 安静 (ān jìng). Kun adalah wujud tubuh, fisik, material dari kehidupan manusia.

(kūn) dan 乾 (qián) sama-sama 共同 (gong tóng) mempunyai sifat 元亨 (yuán hēng), 乾 dan 坤 dalam keharmonisan 相合 (xiāng hé), cikal-bakal dari berlaksa makhluk 万物之始 (wàn wù zhī shǐ) dan maha menembusi segala benda 万物亨通 (wàn wù hēng tōng). (kūn) dan 乾 (qián) sama-sama menjelaskan penciptaan, kelangsungan hidup dan pertumbuhan 万物 (wàn wù) berlaksa benda termasuk di dalamnya manusia.

Dalam 《易・系辞上》 He Su, Babaran Agung (A). B. Perincian. Bab V. Jalan Suci dan SIfat Negatif-Positif. Pasal 24. Halaman 139; dinyatakan:.
一阴一阳之谓道,
yì yīn yì yáng zhī wèi dào

Satu IEM, negatif, satu YANG, positif, itulah yang dinamai Jalan Suci (TooDao). 

Dalam 《易经》 系辞下 – Yi Jing, Xi Ci II He Su BABARAN AGUNG (B), Bab X : Perihal NGAU, garis-garis. (lanjutan) No. 63. Halaman 161, dinyatakan:
易之为书也,广大悉备,有天道焉,有人道焉,有地道焉。
yì zhī wéi shū yě guǎng dà xī bèi yǒu tiān dào yān yǒu rén dào yān yǒu dì dao yān

兼三才而两之,故六六者,非它也,三才之道也,
jiān sān cái ér liǎng zhī gù liù liù zhě fēi tā yě sān cái zhī dào yě

Yijing (Yak King) adalah Kitab yang mengandung makna luas, besar, mencakup segala sesuatu. Di dalamnya terkandung Jalan Suci Tuhan Yang Maha Esa 天道 (TIAN DAO) (Thian Too), Jalan Suci Manusia 人道 (REN DAO) (Jien Too), dan Jalan Suci Bumi 地 道 (DI DAO) (Tee Too). Demikianlah mencakup Tiga Kekuatan 三才 (SAN CAI) (Sam Cai); dan, dilipatkan dua sehingga berjumlah enam (garisnya). Enam garis itu tidak memaksudkan lain daripada Jalan Suci Tiga Kekuatan 三才 (SAN CAI) (Sam Cai) itu.

Baik 乃统天 Nai Tong Tian maupun 乃顺承天 Nai Shun Cheng Tian menceritakan eksistensi manusia di alam semesta, mulai dari penciptaan, pertumbuhan, perkembangan dan pekerjaan. (bwt)


KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Semua Kepada Tuhan dan Semuanya Patuh Mengikuti Tuhan
Semua Kepada Tuhan dan Semuanya Patuh Mengikuti Tuhan
Dari manakah asal usul frase Nai Tong Tian yang belakangan sering kita dengar?
https://cdn.pixabay.com/photo/2015/03/26/09/47/sky-690293_1280.jpg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2020/08/semua-kepada-tuhan-dan-semuanya-patuh.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2020/08/semua-kepada-tuhan-dan-semuanya-patuh.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy