|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Shen Ming

Kita sering mendengar istilah kata Shen Ming. Namun apakah arti sesungguhnya? Apakah ada padanan kata yang pas dalam Bahasa Indonesia?

神明   
(shénmíng)   


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)   |   


GENTAROHANI.COM—Dalam Kitab Klasik Agama Khonghucu kata 神明 Shen Ming diterjemahkan dengan berapa istilah:
 • kehidupan rohani;
 • Cahaya Tuhan Yang Maha Rokh, para malaikat;
 • Cahaya Sang Maha Rokh;
 • Roh yang cemerlang;
 • makhluk rohani;
 • makhluk yang bersifat spiritual;
 • cahaya rokh;
 • Cahaya Tian;
 • cahaya spiritual;
 • Rokh Suci yang dihormati;
 • Rokh Suci yang disujudi;
 • Maha Roh Yang Terang;
 • Roh Yang Gemilang;
 • Tuhan yang terang;
 • Cahaya Tuhan/Rokh;
 • kecerdasan rohani;
 • tidak diterjemahkan, ditulis SHEN MING.

Dari sejumlah terjemahan di atas ada berapa unsur yang memberi pengertian Shen Ming:
 • Tuhan;
 • Makhluk;
 • Cahaya, terang, cemerlang;
 • Hidup;
 • Rohani, rokh, spiritual;
 • Suci.

Kalau kita lihat konteksnya dalam ayat dibawah, ada berapa pengertian Shen Ming:
 • kehidupan rohani ada di dalam Nabi (Lihat No. 1);
 • Cahaya Tuhan Yang Maha Rokh, para malaikat (Lihat No. 2); dalam hal ini akan timbul pertanyaan Shen Ming itu ada pada Tuhan juga malaikat, apakah malaikat itu?
 • sifat perwujudan unsur Yang (kuat) dan Yin (lemah) (Lihat No. 3);
 • kekuatan yang membantu Nabi membukukan Yi Jing, menciptakan peraturan-peraturan penggunaan rumput (Lihat No. 3);
 • tata cara perlakuan kepada orang yang mati itu (Lihat No. 8, 9);
 • Cahaya Tian, menurunkan dan menaikkan rokh yang di atas dan yang di bawah (Lihat No. 13).
 • Rokh Suci yang dihormati, disembahyangi (Lihat No. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
 • Tuhan atas langit dan bumi (Lihat No. 20, 21);
 • kecerdasan rohani yang dapat dicapai oleh orang yang berlaku bakti (Lihat No. 22).

Berikut beberapa penyebutan kata Shen Ming dalam Kitab-kitab Suci:

1. Kitab Perubahan 《易经》 Yi Jing, 系辞上 - Xi Ci I – Babaran Agung (A), B. Perincian Bab XI. Batang Si, Hexagram dan Garis-garisnya. Pasal 68.

是以,明于天之道,而察于民之故,是兴神物以前民用。
shì yǐ míng yú tiān zhī dào ér chá yú mín zhī gù shì xìng shén wù yǐ qián mín yòng

圣人以此齊戒,以神明其德夫!
shèng rén yǐ cǐ zhāi jiè yǐ shén míng qí dé fū

Maka, dengan terang memahami Jalan Suci Tuhan Yang Maha Esa, dan memeriksa segenap permasalahan rakyat, memanfaatkan benda-benda yang mengandung daya rokhani itu untuk melayani keperluan rakyat. Demikianlah Nabi bersuci dan berpuasa memupuk kehidupan rohani dah menggemilangkan Kebajikan.


2. Kitab Perubahan 《易经》 Yi Jing, 系辞上 - Xi Ci I – Babaran Agung (B), Bab II. Sejarah Peradaban, Pasal 11.

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,
gǔ zhě bāo xī shì zhī wáng tiān xià yě yǎng zé guān xiàng yú tiān fǔ zé guān fǎ yú dì

观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,
guān niǎo shòu zhī wén yǔ dì zhī yí jìn qǔ zhū shēn yuǎn qǔ zhū wù yú shì shǐ zuò bā guà

以通神明之德,以类万物之情。
yǐ tōng shén míng zhī dé yǐ lèi wàn wù zhī qíng

Pada jaman dahulu kala, Baginda Bao Xi (包犧) (2952-2838 SM) memerintah di bawah langit itu; beliau menengadah memeriksa berbagai Xiang (象), peta di langit (benda-benda bercahaya: matahari, bulan, bintang, rasi bintang dan sebagainya); dan menunduk memeriksa berbagai hukum/pola yang ada di bumi.

Beliau memeriksa berbagai kalam daripada tapak-tapak burung dan hewan, dan berbagai keadaan daripada tanah. Dekat, mengambil contoh diri sendiri; jauh mengambil contoh bermacam benda. Demikianlah mula dibuat Ba Gua, delapan trigram, menembusi Kebajikan Shen Ming (Cahaya Tuhan Yang Maha Rokh, para malaikat), dan memilah-milahkan berbagai jenis sifat berlaksa makhluk dan benda.


3. Kitab Perubahan 《易经》 Yi Jing, 系辞上 - Xi Ci I – Babaran Agung (B). Bab VI. Sifat Umum daripada Yi Jing. Pasal 45.

子曰:“乾坤其易之门邪?乾,阳物也;坤,阴物也;阴阳合德,
zǐ yuē qián kūn qí yì zhī mén xié qián yáng wù yě kūn yīn wù yě yīn yáng hé dé

而刚柔有体,以体天地之撰,以通神明之德。
ér gāng róu yǒu tǐ yǐ tǐ tiān dì zhī zhuàn yǐ tōng shén míng zhī dé

Nabi bersabda, "Adapun Qian dan Kun ialah pintu gerbang daripada Yi Jing. Qian, pencipta itu menunjukkan zat yang bersifat Yang, terang, aktif; dan Kun, ciptaan, penanggap itu menunjukkan zat yang bersifat Yin, gelap, pasif.

Yin dan Yang bersatu Kebajikan, lalu (unsur) kuat dan lemah mendapatkan wujudnya. Oleh perwujudan itu maka terbabarlah segala sesuatu di antara langit dan bumi ini; dan, boleh menembusi/memahami Kebajikan Cahaya Sang Maha Rokh (Shen Ming).


4. Kitab Perubahan 《易经》 Yi Jing, 说卦 - Shuo Gua, Pembahasan Berbagai Trigram. Bab I Wahyu Tuhan Yang Maha Rokh. Pasal 1.

昔者圣人之作《易》也,幽赞于神明而生蓍,
xī zhě shèng rén zhī zuò yì yě yōu zàn yú shén míng ér shēng shī

Dahulu, Nabi membukukan Yi Jing ialah oleh bantuan rahasia Cahaya Sang Maha Rokh (Shen Ming) yang telah menciptakan peraturan-peraturan penggunaan rumput Si(achillea sibirica).5. Dalam 四书 - Sishu Empat Kitab Klasik tidak ada kata Shen Ming 神明

6. Dalam 诗经 Kitab Sanjak tidak ada kata Shen Ming 神明

7. 《书经) - Shu Jing atau《尚书》 - Shang Shu. Kitab Dokumen Sejarah 《周书》 Zhou Shu. Bagian V. Kitab Dinasti Zhou. XXI. 《君陈》Jun Chen (Penguasa Negeri Chen). Pasal 3.

我闻曰:‘至治馨香,感于神明。黍稷非馨,明德惟馨尔。'
wǒ wén yuē zhì zhì xīn xiāng gǎn yú shén míng shǔ jì fēi xīn míng dé wéi xīn ěr

尚式时周公之猷训,惟日孜孜,无敢逸豫。
shàng shì shí zhōu gōng zhī yóu xùn wéi rì zī zī wú gǎn yì yù

“Aku pernah mendengar sabdanya, “Pemerintahan yang sempurna ialah seperti semerbaknya bau harum yang berkenan kepada para Shen Ming (Roh yang cemerlang). Bukanlah semerbaknya gandum dan padi-padian melainkan semerbaknya kebajikan yang bercahaya (Ming De).’ Hendaklah kamu senantiasa memuliakan bimbingan/ajaran Nabi Zhou Gong itu; kerjakanlah rajin-rajin dari hari ke hari dan janganlah berani bermalas santai dalam kemewahan.


8. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-2 檀弓上 - Tan Gong I. Bagian III. Pasal 3.

孔子曰:「之死而致死之,不仁而不可为也;之死而致生之,
kǒng zǐ yuē zhī sǐ ér zhì sǐ zhī bù rén ér bù kě wèi yě zhī sǐ ér zhì shēng zhī

不知而不可为也。是故,竹不成用,瓦不成味,木不成斫,
bù zhī ér bù kě wèi yě shì gù zhú bù chéng yòng wǎ bù chéng wèi mù bù chéng zhuó

琴瑟张而不平,竽笙备而不和,有钟磬而无簨虡,其曰明器,
qín sè zhāng ér bù píng yú shēng bèi ér bù hé yǒu zhōng qìng ér wú sǔn jù qí yuē míng qì

神明之也。」
shén míng zhī yě

Nabi Kongzi bersabda, “Terhadap orang yang telah mati, bila memperlakukannya benar-benar sama sekali sudah mati, itu tidak berperi Cinta Kasih, maka jangan dilakukan. Terhadap orang yang sudah mati, memperlakukannya seperti benar-benar masih hidup, itu tidak bijaksana dan janganlah dikerjakan. Maka, wadah yang dibuat dari bambu (untuk perlengkapan upacara pemakaman) dibuat tidak sempurna untuk digunakan; periuk yang digunakan tidak dibuat sempurna untuk mencuci; kayu yang digunakan tidak sempurna terukir. Kecapi dan celempung (Qin Se) nya dapat berbunyi, tetapi rancu nada; serulingnya dibuat lengkap, tetapi tidak harmonis; lonceng dan batu musik disiapkan, tetapi tanpa kuda-kuda.

Semuanya itu dinamai Ming Qi (peralatan sembahyang). Dengan demikian, orang yang mati itu diperlakukan sebagai Shen Ming (makhluk rohani).”


9. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-2 檀弓下 - Tan Gong II. Pasal 1.45.

「其曰明器,神明之也。」涂车、刍灵,自古有之,明器之道也。
qí yuē míng qì shén míng zhī yě tú chē chú líng zì gǔ yǒu zhī míng qì zhī dào yě

孔子谓「为刍灵者善」,谓「为俑者不仁」,不殆于用人乎哉?
kǒng zǐ wèi wéi chú líng zhě shàn wèi wéi yǒng zhě bù rén bú dài yú yòng rén hū zāi

Benda-benda itu dinamai Ming Qi karena (orang yang telah meninggal dunia) itu diperlakukan sebagai Shen Ming (makhluk yang bersifat spiritual). Sejak zaman kuno sudah ada kereta-kerataan yang dibuat dari tanah liat dan sosok yang dibuat dari jerami,—itulah Jalan Suci dibuatnya Ming Qi. Nabi Kongzi mengatakan, “Membuat sosok dari jerami itu baik, tapi membuat sosok boneka (yang bisa bergerak-gerak dari kayu) itu tidak berperi cinta kasih–bukankah itu berbahaya, karena dapat mendorong orang menggunakan orang sungguh-sungguh.”


10. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-9 郊特牲 - Jiao Te Sheng. Korban Hewan. Pasal 2.14.

恒豆之菹,水草之和气也;其醢,陆产之物也。加豆,陆产也;
héng dòu zhī zū shuǐ cǎo zhī hé qi yě qí hǎi lù chǎn zhī wù yě jiā dòu lù chǎn yě

其醢,水物也。笾豆之荐,水土之品也,
qí hǎi shuǐ wù yě biān dòu zhī jiàn shuǐ tǔ zhī pǐn yě

不敢用常亵味而贵多品,
bù gǎn yòng cháng xiè wèi ér guì duō pǐ

所以交于神明之义也,非食味之道也。
suǒ yǐ jiāo yú shén míng zhī yì yě fēi shí wèi zhī dào yě

Asinan yang lazim digunakan sebagai isi mangkok sembahyang (Dou) dibuat dari rumput-rumputan air hasil bumi yang didukung kekuatan alam yang harmonis (He Qi); air garam yang digunakan adalah yang berasal dari daratan. Pada mangkok yang ditambahkan, diisi benda-benda hasil daratan dengan air asinnya yang disebutkan di atas. Barang sajian yang ditempatkan pada Bian (mangkok tinggi dari kayu) dan Dou (mangkok dari bambu) berasal dari air dan tanah. Tidak berani menggunakan barang-barang yang beraroma yang sudah lazim di tempat itu. Dimuliakan banyak jenisnya barang. Dengan demikian diambil dasar kebenaran untuk memberi jalinan kepada yang bersifat Shen Ming (cahaya rokh); itu Jalan Suci untuk mendapatkan aroma yang bukan tiruan aroma makanan.


11. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-9 郊特牲 - Jiao Te Sheng. Korban Hewan. Pasal 2.15.

先王之荐,可食也而不可耆也。卷冕路车,可陈也而不可好也。
xiān wáng zhī jiàn kě shí yě ér bù kě qí yě juǎn miǎn lù chē kě chén yě ér bù kě hǎo yě

武壮,而不可乐也。宗庙之威,而不可安也。
wǔ zhuàng ér bù kě lè yě zōng miào zhī wēi ér bù kě ān yě

宗庙之器,可用也而不可便其利也,所以交于神明者,
zōng miào zhī qì kě yòng yě ér bù kě biàn qí lì yě suǒ yǐ jiāo yú shén míng zhě

不可以同于所安乐之义也。
bù kě yǐ tóng yú suǒ ān lè zhī yì yě

Barang sajian yang disajikan untuk Raja yang telah mendahulu itu adalah barang yang dapat dimakan, tapi bukan untuk menuruti keinginan mulut. Jubah bersulam naga, topi berjumbai dan kereta besar adalah untuk dipertunjukkan, tetapi tidak membangkitkan keinginan untuk menggunakannya. Beragam tarian menampilkan kewibawaan dan keperkasaan, tetapi tidak membangkitkan perasaan untuk mendapatkan kesenangan. Zong Miao membangkitkan rasa khidmat, tetapi tidak menjadikan seseorang ingin mendapatkan kenyamanan di sana. Peralatan di Zong Miao memang dapat dipakai, tetapi tidak boleh untuk dimanfaatkan sembarangan. Dengan demikian, membangun jalinan kepada Shen Ming berdasar Kebenaran, tidak boleh sama sekedar mendapatkan kenyamanan dan kesenangan.


12. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-9 郊特牲 - Jiao Te Sheng. Korban Hewan. Pasal 2.16.

酒醴之美,玄酒明水之尚,贵五味之本也。黼黻文绣之美,
jiǔ lǐ zhī měi xuán jiǔ míng shuǐ zhī shàng guì wǔ wèi zhī běn yě fǔ fú wén xiù zhī měi

疏布之尚,反女功之始也。莞簟之安,而蒲越稿鞂之尚,
shū bù zhī shàng fǎn nǚ gōng zhī shǐ yě wǎn diàn zhīān ér pú yuè gǎo jiē zhī shàng

明之也。大羹不和,贵其质也。大圭不琢,美其质也。
míng zhī yě dà gēng bù hé guì qí zhì yě dà guī bù zhuó měi qí zhì yě

丹漆雕几之美,素车之乘,尊其朴也,贵其质而已矣。
dān qī diāo jǐ zhī měi sù chē zhī chéng zūn qí pǔ yě guì qí zhì ér yǐ

所以交于神明者,不可同于所安亵之甚也。如是而后宜。
yǐ suǒ yǐ jiāo yú shén míng zhě bù kě tóng yú suǒ ān xiè zhī shèn yě rú shì ér hòu yí

Sungguh indah mengagumkan anggur dan anggur manis, tetapi nilai yang lebih dimuliakan ialah anggur hitam dan air jernih, - untuk dapat memahami pokok daripada kelima rasa. Sungguh indah jubah yang bersulam halus, tetapi nilai yang lebih tinggi ada pada kain polos dan baju kasar,—ini mengenai hal yang berkait dengan mula pahala karya perempuan. Sungguh menyenangkan duduk di tikar dari rumpun gelagah dan bambu, tetapi yang menjadi pilihan adalah tikar dari buluh dan jerami kasar,—karena dapat membedakan kemuliaan kedudukan. Gulai agung adalah yang tidak lazim rasanya,—itu untuk memuliakan kesederhanaan yang hakiki. Tongkat batu kumala agung ialah yang tidak berukir, ini mengindahkan kesederhanaan yang hakiki. Sungguh indah kereta yang berwarna merah dan berukir sampingnya, tetapi (Raja) lebih mengindahkan kereta yang polos;—ini untuk memuliakan kesederhanaan. Semuanya hanya memuliakan yang sederhana hakekatnya. Oleh karena itu, di dalam membangun jalinan kepada Shen Ming tidak boleh dipersamakan dengan mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan. Demikianlah maka yang diutamakan ialah apa yang seharusnya.


13. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-17 Yue Ji乐记. Catatan Tentang Musik. Bagian III. Pasal 3.2.

穷本知变,乐之情也;着诚去伪,礼之经也。礼乐偩天地之情,
qióng běn zhī biàn lè zhī qíng yě zhe chéng qù wěi lǐ zhī jīng yě lǐ yuè fù tiān dì zhī qíng

达神明之德,降兴上下之神,而凝是精粗之体,
dá shén míng zhī dé jiàng xìng shàng xià zhī shén ér níng shì jīng cū zhī tǐ

领父子君臣之节。
lǐng fù zǐ jūn chén zhī jié

Mendalami sampai ke akar (perasaan) dan mengerti tentang perubahannya, itulah rasa yang terkandung di dalam musik; membabarkan iman (ketulusan) dan menyingkirkan semua yang palsu, itulah Jing (hukum besar dari Li). Li dan Yue mencerminkan sifat daripada TIAN dan Di (langit dan bumi). Menembus sampai kepada Shen Ming (Cahaya Tian), menurunkan dan menaikkan rokh yang di atas dan yang di bawah. Menjadikan berbentuk kepada yang bersifat sari pati, dan mengatur kewajiban antara ayah dengan anak dan penguasa dengan menteri.


14. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-18 - Za Ji II杂记下, Berbagai Catatan. Pasal 2.9.

路寝成则考之而不衅。衅屋者,交神明之道也。
lù qǐn chéng zé kǎo zhī ér bù xìn xìn wū zhě jiāo shén míng zhī dào yě

凡宗庙之器。其名者成则衅之以豭豚。
fán zōng miào zhī qì qí míng zhě chéng zé xìn zhī yǐ jiā tún

Bila ruangan besar istana usai dikerjakan, juga dilakukan peresmian, tetapi tidak dengan upacara pemercikan darah. Upacara penyucian dengan darah untuk bangunan Miao adalah cara untuk menunjukkan betapa jalinannya dengan Jalan Suci Shen Ming (cahaya spiritual). Untuk berbagai peralatan khusus di Zong Miao, digenapkan upacara pensuciannya dengan menggunakan darah babi jantan muda.


15. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-21. Ji Yi祭义. Makna Sembahyang. Bagian I, Pasal 8.

子曰:「济济者,容也远也;漆漆者,容也自反也。容以远,

zǐ yuē jǐ jǐ zhě róng yě yuǎn yě qī qī zhě róng yě zì fǎn yě róng yǐ yuǎn

若容以自反也,夫何神明之及交,夫何济济漆漆之有乎?反馈,
ruò róng yǐ zì fǎn yě fū hé shén míng zhī jí jiāo fū hé jǐ jǐ qī qī zhī yǒu hū fǎn kuì

乐成,荐其荐俎,序其礼乐,备其百官。君子致其济济漆漆,
yuè chéng jiàn qí jiàn zǔ xù qí lǐ yuè bèi qí bǎi guān jūn zǐ zhì qí jǐ jǐ qī qī

夫何慌惚之有乎?夫言,岂一端而已?夫各有所当也。」
fū hé huāng hū zhī yǒu hū fū yán qǐ yì duān ér yǐ fū gè yǒu suǒ dāng yě

Nabi bersabda, “Sikap mengagungkan itu adalah wajib kepada orang yang jauh jalinannya; dan sikap cermat itu adalah bagi orang mawas diri (karena takut berbuat salah). Sikap kepada orang yang jauh, dan sikap hati-hati mawas diri (karena takut berbuat salah), mengapa dikaitkan dengan masalah berhubungan dengan Shen Ming (Rokh Suci yang dihormati)? Mengapakah harus ada suasana agung dan cermat? (Di dalam upacara sembahyang kepada raja dan penguasa) ada upacara penyambutan kembalinya Shi (pemeran almarhum) ke tempatnya, dan disitu disampaikan sajian kepadanya; dipagelarkan musik dan disiapkan kuda-kuda untuk hewan korbannya; diselenggarakanan berbagai upacara dan musik; disiapkan beratus jawatan untuk melayaninya. Baginda datang, dan semuanya di dalam suasana agung dan cermat. Demikianlah betapa terbina kekhusukan. Haruskah kata-kata itu terpaku pada suatu pengertian saja? Bukankah tiap-tiap ucapan itu mempunyai suasana sendiri?”


16. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-21. Ji Yi 祭义 Makna Sembahyang. Bagian I. Pasal 9.

孝子将祭,虑事不可以不豫;比时具物,不可以不备;
xiào zǐ jiāng jì lǜ shì bù kě yǐ bù yù bǐ shí jù wù bù kě yǐ bú bèi

虚中以治之。宫室既修,墙屋既设,百物既备,夫妇齐戒沐浴,
xū zhōng yǐ zhì zhī gōng shì jì xiū qiáng wū jì shè bǎi wù jì bèi fū fù qí jiè mù yù

盛服奉承而进之,洞洞乎,属属乎,如弗胜,如将失之,
shèng fú fèng chéng ér jìn zhī dòng dòng hū shǔ shǔ hū rú fú shèng rú jiāng shī zhī

其孝敬之心至也与!荐其荐俎,序其礼乐,备其百官,
qí xiào jìng zhī xīn zhì yě yǔ jiàn qí jiàn zǔ xù qí lǐ yuè bèi qí bǎi guān

奉承而进之。于是谕其志意,以其恍惚 以与神明交,
fèng chéng ér jìn zhī yú shì yù qí zhì yì yǐ qí huǎng hū yǐ yǔ shén míng jiāo

庶或飨之。「庶或飨之」,孝子之志也。
shù huò xiǎng zhī shù huò xiǎng zhī xiào zǐ zhī zhì yě

Seorang anak berbakti bila akan menyelenggarakan upacara sembahyang, selalu dipikirkan agar segala sesuatunya sudah siap tersedia; dan bila waktunya telah tiba, segala keperluan sudah harus siap; kemudian, dengan pikiran yang kosong (dari perkara lain), ia mengatur penampilannya.

Bangunan dan ruang ibadah sudah diperbaiki, tembok dan atap sudah dibetulkan, beratus peralatan sudah siap, suami-istri berjaga dan berpuasa, mandi dan berkeramas, digunakan pakaian lengkap. Ketika masuk membawa segala peralatan, betapa ia sungguh-sungguh dan tenang, betapa ia meresapi makna upacara, seolah-olah tidak kuasa mengangkat, seolah khawatir akan jatuh: - sungguh, kalbunya sempurna dipenuhi rasa hormat dan semangat bakti. Diajukan sajian selengkapnya; dipagelarkan upacara dan musik, dan disiapkan beratus petugas untuk berbagai jawatan. Semua peralatan itu membantu mengungkapkan cita dan maksudnya, terjadilah kekhusukan yang menjalinkan kepada Shen Ming (Rokh Suci yang disujudi). Demikianlah dilakukan persembahan, demikianlah diterima persembahan itu. Demikianlah semangat seorang anak berbakti.


17. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-22. Ji Tong祭统. Sempurnanya Sembahyang. Pasal 5.

是故,天子亲耕于南郊,以共齐盛;王后蚕于北郊,
shì gù tiān zǐ qīn gēng yú nán jiāo yǐ gòng qí shèng wáng hòu cán yú běi jiāo

以共纯服。诸侯耕于东郊,亦以共齐盛;夫人蚕于北郊,
yǐ gòng chún fú zhū hóu gēng yú dōng jiāo yì yǐ gòng qí shèng fū rén cán yú běi jiāo

以共冕服。天子诸侯非莫耕也,王后夫人非莫蚕也,
yǐ gòng miǎn fú tiān zǐ zhū hóu fēi mò gēng yě wáng hòu fū rén fēi mò cán yě

身致其诚信,诚信之谓尽,尽之谓敬,
shēn zhì qí chéng xìn chéng xìn zhī wèi jìn jìn zhī wèi jìng

敬尽然后可以事神明,此祭之道也。
jìng jìn rán hòu kě yǐ shì shén míng cǐ jì zhī dào yě

Karena itu, kaisar (Tianzi) sendiri meluku di pinggiran selatan kota, untuk menyediakan padi-padian untuk mengisi mangkok sembahyang; dan permaisuri merawat sendiri ulat sutera di pinggiran utara kota, untuk menyediakan sutera pembuat topi dan jubah. Para raja-muda sendiri meluku di pinggiran timur kota, untuk menyediakan padi-padian pengisi mangkok sembahyang, dan para istrinya merawat sendiri ulat sutera di pinggiran utara kota, untuk menyediakan sutera pembuat topi dan jubah. Hal ini bukan karena kaisar dan para raja-muda itu tidak mempunyai orang untuk meluku, atau karena permaisuri dan para isteri raja-muda itu tidak mempunyai orang untuk merawat ulat sutera; itu untuk menunjukkan iman dan kepercayaannya. Iman dan kepercayaannya, itulah yang dinamai mengerjakan dengan sepenuh hati memacu diri (JIN); dan, mengerjakan dengan sepenuh hati memacu diri itulah yang dinamai hormat-sujud (JING). Orang yang penuh hormat-sujud itulah kemudian ia boleh melayani/mengabdi kepada Maha Roh Yang Terang (SHEN MING). Demikianlah Jalan Suci di dalam sembahyang.


18. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-22. Ji Tong祭统. Sempurnanya Sembahyang. Pasal 6.

故散齊七日以定之,致齐三日以齐之。定之之谓齐。
gù sàn zhāi qī rì yǐ dìng zhī zhì qí sān rì yǐ qí zhī dìng zhī zhī wèi qí

齐者精明之至也,然后可以交于神明也。
qí zhě jīng míng zhī zhì yě rán hòu kě yǐ jiāo yú shén míng yě

Maka, tujuh hari bersuci diri longgar (SAN ZHAI) untuk mencapai ketetapan (tujuan); dan tiga hari bersuci diri penuh untuk menciptakan keberesan suasana seluruh bathin. Usaha mencapai ketetapan itulah yang dinamai bersuci diri; sempurnanya pensucian itulah puncak pencapaian sari kecerahan. Dengan demikian, kemudian dapat melakukan jalinan kepada Maha Roh Yang Terang (SHEN MING) itu.


19. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-22. Ji Tong祭统. Sempurnanya Sembahyang. Pasal 14.

铺筵设同几,为依神也;诏祝于室,而出于祊,
pū yán shè tóng jǐ wéi yī shén yě zhào zhù yú shì ér chū yú bēng

此交神明之道也。
cǐ jiāo shén míng zhī dào yě

Digelarnya tikar dan diletakkan di atasnya tempat duduk untuk berdua, dimaksudkan untuk tempat semayam sepasang roh. Yang menaikkan doa ada di dalam ruang, dan selanjutnya keluar lewat pintu; demikianlah Jalan Suci berjalinan dengan Roh Yang Gemilang (SHEN MING) itu.


20. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-24, Ai Gong Wen哀公问, Raja Ai Bertanya. Pasal 11.

孔子遂言曰:「内以治宗庙之礼,足以配天地之神明;

kǒng zǐ suì yán yuē nèi yǐ zhì zōng miào zhī lǐ zú yǐ pèi tiān dì zhī shén míng

出以治直言之礼,足以立上下之敬。物耻足以振之,
chū yǐ zhì zhí yán zhī lǐ zú yǐ lì shàng xià zhī jìng wù chǐ zú yǐ zhèn zhī

国耻足以兴之。为政先礼。礼,其政之本与!」
guó chǐ zú yǐ xìng zhī wéi zhèng xiān lǐ lǐ qí zhèng zhī běn yǔ

Lebih lanjut Nabi Kongzi bersabda, “Ke dalam, dalam arti khusus, pernikahan melestarikan upacara (Li) untuk kuil leluhur dan menjadi syarat yang mencukupi melakukan ibadah yang menjalinkan serasi dengan SHEN MING (Tuhan yang terang) atas langit dan bumi; ke luar, dalam pemerintahan, akan menjadi Li yang mengatur lurus acara di istana, menjadi syarat yang mencukupi untuk menegakkan adanya saling rasa hormat antara yang berkedudukan di atas dan di bawah. Bila dijadikan dasar menegakkan rasa malu berkait kekurangan sumber daya, ini cukup untuk merangsang dan melestarikannya. Bila dijadikan dasar menegakkan rasa malu berkait dengan keadaan negara, ini cukup untuk menghidupkan kembali dan memperbaharuinya. Di dalam pemerintahan, wajib didahulukan Li. Ya, Li (tentang pernikahan) adalah menjadi dasar/hal yang pokok untuk menegakkan pemerintahan.


21. 《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-29. Biao Ji表记. Catatan Suri Tauladan. Pasal 52.

子言之:「昔三代明王皆事天地之神明,无非卜筮之用,
zǐ yán zhī xī sān dài míng wáng jiē shì tiān dì zhī shén míng wú fēi bǔ shì zhī yòng

不敢以其私,亵事上帝。是故不犯日月,不违卜筮。
bù gǎn yǐ qí sī xiè shì shàng dì shì gù bú fàn rì yuè bù wéi bǔ shì

卜筮不相袭也。
bǔ shì bù xiāng xí yě

Demikianlah sabda Nabi: - “Raja ketiga dinasti yang bijaksana jaman dahulu itu semuanya melakukan pengabdian kepada SHEN MING (Cahaya Tuhan/Rokh) daripada langit dan bumi tetapi tidak pernah tidak menggunakan batok kura-kura dan rumput Shi untuk melakukan kajian. Mereka tidak berani menggunakan penilaian pribadi di dalam mengabdi kepada SHANG DI (Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi). Maka, mereka tidak melanggar hari dan bulan karena mereka tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hasil kajian dengan batok kura-kura dan rumput Shi. Batok kura-kura dan rumput Shi tidak digunakan untuk melakukan kajian berturut-turut untuk hal yang sama.


22. 《孝经》- Xiao Jing. Kitab Bakti. Bab XVI Pengaruh Bakti Anak dan Jawabannya

子曰:“昔者明王事父孝,故事天明;事母孝,故事地察;
zǐ yuē xī zhě míng wáng shì fù xiào gù shi tiān míng shì mǔ xiào gù shi dì chá

长幼顺,故上下治。天地明察,神明彰矣。
zhǎng yòu shùn gù shàng xià zhì tiān dì míng chá shén míng zhāng yǐ

故虽天子,必有尊也,言有父也;必有先也,言有兄也。
gù suī tiān zǐ bì yǒu zūn yě yán yǒu fù yě bì yǒu xiān yě yán yǒu xiōng yě

宗庙致敬,不忘亲也;修身慎行,恐辱先也。宗庙致敬,
zōng miào zhì jìng bú wàng qīn yě xiū shēn shèn xíng kǒng rǔ xiān yě zōng miào zhì jìng

鬼神著矣。孝悌之至,通于神明,光于四海,无所不通。
guǐ shén zhù yǐ xiào tì zhī zhì tōng yú shén míng guāng yú sì hǎi wú suǒ bù tōng

Guru berkata: "Pada zaman dahulu, raja-raja cerdas melayani mereka dengan bakti kepada orang tuanya, dan oleh karena itu mereka melayani Surga dengan kecerdasan." Mereka melayani ibu mereka dengan kebaktian anak, dan oleh karena itu mereka melayani bumi dengan pembedaan. Mereka mengejar jalan kebenaran dengan penunjukan atas senior dan junior, dan karena itu mereka aman atas peraturan hubungan antara atasan dan bawahan (aturan jabatan). Ketika Langit dan Bumi dilayani dengan kecerdasan dan pembedaan, ditampilkan kecerdasan rohani."

Oleh karena itu bahkan Putra Langit harus mempunyai beberapa hal yang dapat hormati, yaitu Dia mempunyai nama untuk julukannya, Dia harus minta izin kepada siapa yang diutamakan. Dia mempunyai sepupunya, yang memikul nama keluarga sama dan lebih tua daripada sendiri. Di candi leluhur dia menunjukkan penghormatan sepenuhnya, ia menunjukkan bahwa dia tidak melupakan orang-tuanya.

Dia mengusahakan dirinya berhati-hati terhadap tingkah lakunya, takut kalau dia malah memalukan nama keluarganya. Kalau di kuil leluhur dia menunjukkan penghormatan sepenuhnya, jiwa sendiri daftar muatan yang ditinggal. Kebaktian anak yang sempurna dan persaudaraan adalah kewajiban mencapai kecerdasan rohani dan membaur bersama cahaya dalam empat laut. Mereka bergerak ke mana-mana.


23. KAMUS ISTILAH KEAGAMAAN KHONGHUCU

Shénmíng (神明) ‘roh yang gemilang’; arwah (roh) suci atau malaikat yang menjadi salah satu (di samping terhadap Tuhan, leluhur, dan Nabi Kŏngzĭ) tujuan persembahyangan umat Khonghucu sekaligus juga menjadi teladan atau panutan perilaku bagi umat (baca Kitab Lĭjì XXII:14 dan Kitab Shūjīng V.XXI.II:3); sien bing (atau sin beng)Apapun istilah yang dipakai, sebaiknya terjemahan ini dibakukan, bukan tidak mungkin kata Shen Ming mempunyai beberapa arti. (bwt)


KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Shen Ming
Shen Ming
Kita sering mendengar istilah kata Shen Ming. Namun apakah arti sesungguhnya? Apakah ada padanan kata yang pas dalam Bahasa Indonesia?
https://1.bp.blogspot.com/-YQZaomISGcw/X0e6-SHcjNI/AAAAAAAAAOs/NXO-hGLPzLwdqnnMOEIc_rIcpXA_5KuRQCLcBGAsYHQ/s16000/shenming.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-YQZaomISGcw/X0e6-SHcjNI/AAAAAAAAAOs/NXO-hGLPzLwdqnnMOEIc_rIcpXA_5KuRQCLcBGAsYHQ/s72-c/shenming.jpg
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2020/08/shen-ming.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2020/08/shen-ming.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy