|TERBARU     /fa-fire/_$type=slider$sn=hide$cate=0$show=home$va=0$d=0$cm=0

Sembahyang Musim Dalam Kitab Klasik Rujia

Kutipan nama-nama sembahyang empat musim dalam Kitab Suci.

儒家经典中的季祭   
(rú jiā jīng diǎn zhōng de jì jì)


oleh: Suyena Adegunawan (陳書源 Tan Su Njan)   |   


GENTAROHANI.COM—《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-3 王制 - Wang Zhi 王制 Peraturan Kerajaan. Pasal 3.5 :
天子、诸侯宗庙之祭:春曰礿,夏曰禘,禘曰尝,冬曰烝。
tiān zǐ zhū hóu zōng miào zhī jì chūn yuē yuè xià yuē dì qiū yuē cháng dōng yuē zhēng

Upacara sembahyang yang dilakukan di Miao leluhur 宗庙 (Zong Miao) Tian Zi 天子 dan para Rajamuda诸侯 (zhū hóu) yang dilakukan pada musim semi 春 (Chun) dinamai 礿 Yue; yang dilaksanakan pada musim panas 夏 dinamai 禘 Di. Yang dilaksanakan pada musim rontok 禘 (qiu) dinamai 尝 Chang, dan yang dilaksanakan pada musim dingin 冬 (dong) dinamai 烝 Zheng.

《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-3 王制 - Wang Zhi 王制Peraturan Kerajaan. Pasal 3.8 :
天子犆礿,祫禘,祫尝,祫烝。诸侯礿则不禘,禘则不尝,
tiān zǐ tè yuè xiá dì xiá cháng xiá zhēng zhū hóu yuè zé bù dì dì zé bù cháng

尝则不烝,烝则不礿。诸侯礿,犆;禘,一犆一祫;尝,祫;烝,祫。
cháng zé bù zhēng zhēng zé bù yuè zhū hóu yuè tè dì yī tè yī xiá cháng xiá zhēng xiá

Tian Zi melakukan upacara sembahyang 礿 Yue (pada musim semi) secara khusus (untuk almarhum yang masih dikabungi). Tetapi, untuk upacara sembahyang 禘 Di, 尝 Chang, dan 烝 Zheng, dilakukan bersama-sama di hadapan seluruh altar leluhur. Para Rajamuda 诸侯 yang melakukan upacara sembahyang Yue, tidak melakukan sembahyang Di; yang melakukan upacara sembahyang Di, tidak melakukan upacara sembahyang Chang; yang melakukan upacara sembahyang Chang, tidak melakukan upacara sembahyang Zheng; yang melakukan upacara sembahyang Zheng, tidak melakukan upacara sembahyang Yue. Para Rajamuda melakukan upacara sembahyang secara khusus; yang melakukan upacara sembahyang Di, di samping secara khusus juga bersama-sama. Pada upacara sembahyang Chang dan Zheng, seluruhnya dilakukan bersama.

祫 (xiá) upacara sembahyang Tian Zi
犆 = 特 (tè) khusus

《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-12 明堂位 - Ming Tang Wei, Denah Istana. Pasal 12:
是故,夏礿、秋尝、冬烝,春社、秋省而遂大蜡,天子之祭也。
shì gù xià yuè qiū cháng dōng zhēng chūn shè qiū shěng ér suì dà là tiān zǐ zhī jì yě

(Di Negeri Lu) juga diselenggarakan upacara sembahyang 礿 Yue pada musim panas, 尝 Chang pada musim rontok, 烝 Zheng pada musim dingin (di kuil leluhur); dengan diselenggarakan sembahyang Ci atau She (di altar malaikat bumi dan gandum) pada musim semi dan acara berburu pada musim rontok sampai upacara sembahyang besar syukuran pada akhir tahun (Da Zha): - semuanya itu adalah 天子之祭 upacara sembahyang yang menjadi acara seorang Tian Zi.

社 (shè) = bumi
遂 (suì) = berburu
大蜡 (dà là) = sembahyang besar

《礼记》- Liji - Catatan Kesusilaan - Buku ke-22 - Ji Tong祭统. Sempurnanya Sembahyang, Pasal 24:
凡祭有四时:春祭曰礿,夏祭曰禘,秋祭曰尝,冬祭曰烝。
fán jì yǒu sì shí chūn jì yuē yuè xià jì yuē dì qiū jì yuē cháng dōng jì yuē zhēng

礿、禘,阳义也;尝、烝,阴义也。禘者阳之盛也,
yuè dì yáng yì yě cháng zhēng yīn yì yě dì zhě yáng zhī shèng yě

尝者阴之盛也。故曰:莫重于禘、尝。古者于禘也,发爵赐服,
cháng zhě yīn zhī shèng yě gù yuē mò zhòng yú dì cháng gǔ zhě yú dì yě fā jué cì fú

顺阳义也;于尝也,出田邑,发秋政,顺阴义也。
shùn yáng yì yě yú cháng yě chū tián yì fā qiū zhèng shùn yīn yì yě

故记曰:「尝之日,发公室,示赏也;
gù jì yuē cháng zhī rì fā gōng shì shì shǎng yě

草艾则墨;未发秋政,则民弗敢草也。」
cǎo ài zé mò wèi fā qiū zhèng zé mín fú gǎn cǎo yě

Upacara sembahyang diselenggarakan pada 四时 empat musim. 春祭 upacara sembahyang pada musim semi dinamai 礿 YUE; 夏祭 upacara sembahyang pada musim panas disebut 禘 DI; 秋祭 upacara sembahyang pada musim rontok dinamai 尝 CHANG; dan, 冬祭 upacara sembahyang pada musim dingin disebut 烝 ZHENG. Upacara sembahyang YUE dan DI mengungkapkan kebenaran sifat YANG (positif, terang atau mengembang), upacara sembahyang CHANG dan ZHENG mengungkapkan kebenaran sifat YIN (negatif, gelap, suram atau mengkerut). Upacara sembahyang DI mengungkapkan maraknya sifat YANG, dan upacara sembahyang CHANG mengungkapkan maraknya sifat YIN. Maka dikatakan, “Tiada yang lebih penting daripada upacara sembahyang DI dan CHANG. ”Pada jaman dahulu, pada saat upacara sembahyang DI dianugerahkan pangkat dan diberikan jubah mengikuti kebenaran sifat YANG; pada saat upacara sembahyang CHANG dikeluarkan hasil sawah dan hasil kota, diumumkan peraturan pekerjaan pada musim rontok mengikuti kebenaran sifat YIN. Maka, di dalam catatan dikatakan, “Pada hari sembahyang CHANG, ‘dikeluarkan barang-barang dari gudang pangeran’, untuk menunjukkan bagaimana memberi imbalan jasa. Pelanggaran memotong rumput dan tumbuh-tumbuhan dikenai hukuman dirajah hitam. Sebelum peraturan pekerjaan pada musim rontok diumumkan, rakyat tidak berani memotong rumput.

爵 (jué) jenjang bangsawan; gelar bangsawan
赐 (cì) anugrah
田 (tián) sawah
邑 (yì) kota kecil yang tidak ada benteng
草艾 (cǎo ài) memotong/membersihkan rumput
墨刑 (mò xíng) hukuman untuk penjahat kecil dengan menyayat/merusak muka kemudian diwarnai dengan tinta hitam

《诗经》 Kitab Sanjak – Shi Jing, Bagian II. Xiao Ya 小雅 Kidung Kecil - Sanjak No. 166 天保 - Tian Bao - Tuhan Melindungi. Bait ke-4 :
吉蠲为饎、是用孝享。
jí juān wéi chì shì yòng xiào xiǎng

禴祠烝尝、于公先王。
yuè cí zhēng cháng yú gōng xiān wáng

君曰卜尔、万寿无疆。
jūn yuē bo ěr wàn shòu wú jiāng

Dipersembahkan segenap sajian,
Dengan wajah menunjukkan bakti;
Musim panas (禴yuè), semi (祠cí), dingin (烝zhēng) dan rontok (尝cháng),
Kehadapan Tuhan dan leluhur yang telah mendahulu,
Diungkapkan hasil kajian,
'Lestari berlaksa jaman tanpa batas'.

吉 (jí) 吉日 hari baik
蠲 (juān) membersihkan badan sebelum sembahyang
饎 (chì) sajian sembahyang
是用 (shì yòng) menggunakan
孝享 (xiào xiǎng) persembahan, sajian
先王 (xiān wáng) raja terdahulu
万寿无疆 (wàn shòu wú jiāng) panjang umur sepuluh ribu tahun (untuk raja) tanpa batasCatatan menjelang 冬祭 (dōng jì) upacara sembahyang pada musim dingin:

1. Titik Balik Matahari bulan Desember 南至点 (nán zhì diǎn) terjadi saat Hemisfer Selatan Bumi 南半球 (nán bàn qiú) condong ke arah Matahari dan Hemisfer Utara condong menjauhi Matahari. Di Hemisfer Utara disebut Titik Balik Musim Dingin. Titik Balik Desember biasa terjadi pada 21 atau 22 Desember.

2. 冬至 Dong Zhi (Winter Solstice) adalah titik musim ke-22 dari 二十四节气 (èr shí sì jié qì), nama lainnya adalah 冬节 (dōng jié)、日短至 (rì duǎn zhì)、亚岁 (yà suì) 、贺冬 (hè dōng). Merupakan hari raya tradisional rakyat Tiongkok 中国民间的传统节日 (zhōng guó mín jiān de chuán tǒng jié rì), perayaan musim dingin.

3. Sesuai dengan prinsip Yin Yang, jika Yin mencapai puncaknya, dimulailah Yang 阴极而阳始 (yīn jí ér yang shǐ). Bagian bumi di belahan utara, pada bulan Desember sampai dengan puncak musim dingin (DongZhi) malam hari lebih panjang dari siang hari 日夜长短差异最大 (rì yè cháng duǎn chā yì zuì dà), setelah Dong Zhi, Yin berkurang Yang bertambah 阴消阳长 (yīn xiao yang cháng); hawa Yang perlahan-lahan tumbuh 阳气开始逐渐旺盛 (yang qì kāi shǐ zhú jiàn wàng shèng).

4. Dalam《易经》- Yi Jing – Heksagram ke 24复卦, bagian Babaran 象:
雷在地中,复;先王以至日闭关,商旅不行,后不省方。
léi zài dì zhōng fù xiān wáng yǐ zhì rì bì guān shāng lǚ bù xíng hòu bù shěng fāng

Guruh di tengah (perut) bumi, itulah Fu 复, pulang. Raja Suci Purba itu menutup Pintu Gerbang 闭关 Bi Guan (tutup tahun) pada hari balik matahari 至 zhi (冬至 Dong Zhi, 22 Desember). Para pedagang dan pengembara menghentikan perjalanan; para penguasa tidak melakukan peninjauan ke daerah.

5. Dong Zhi mewakili akhir dan mulai 代表终而又始 (dài biǎo zhōng ér yòu shǐ), sebagaimana disebutkan dalam《易经》- Yi Jing - 说卦 - Shuo Gua, Pembahasan Berbagai Trigram, Bab V Jalannya Penciptaan, Pasal 9 (kutipan):
艮、东北之卦也。
gěn dōng běi zhī guà yě

Gen 艮 ialah Gua 卦 yang ada di Timur-Laut 东北;

万物之所成终而所成始也。
wàn wù zhī suǒ chéng zhōng ér suǒ chéng zhōng ér yě

berlaksa benda 万物 mencapai sempurna akhir 成终 dan menjadi sempurna mula 成始.

故曰:成言乎艮。
gù yuē chéng yán hū gěn

Maka dikatakan, 'menyempurnakan kalamNya pada saat Gen 成言乎艮.'

(bwt)


KOMENTAR

BLOGGER
Nama

GERBANG,81,KIBAR KABAR,15,LAYAK NGERTI,50,LORONG,58,NOT,1,PILIHAN,117,SANGGURDI,7,SEPATU,8,TOPI,23,TSN,78,TSUN,4,USL,73,VIDEO,32,YUHO,1,ZATH,1,ZBWT,13,ZEF,23,ZEVA,1,ZKG,28,
ltr
item
Genta Rohani: Sembahyang Musim Dalam Kitab Klasik Rujia
Sembahyang Musim Dalam Kitab Klasik Rujia
Kutipan nama-nama sembahyang empat musim dalam Kitab Suci.
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/10/01/14/05/autumn-2805626_1280.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-Nu8syNNmQFY/X_rD8u6iGkI/AAAAAAAAAS0/FofZA_sUWZ0_Mphw9hMb-gY3lRz_xb8mACLcBGAsYHQ/s72-c/4musim.png
Genta Rohani
https://www.gentarohani.com/2021/01/sembahyang-musim-dalam-kitab-klasik.html
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/
https://www.gentarohani.com/2021/01/sembahyang-musim-dalam-kitab-klasik.html
true
9139491462367974246
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts LIHAT SEMUA Baca lebih Balas Batal Hapus Oleh Beranda PAGES POSTS View All Rekomendasi untuk Anda LABEL ARSIP CARI ALL POSTS Not found any post match with your request Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit lalu $$1$$ menit lalu 1 jam lalu $$1$$ jam lalu Kemarin $$1$$ hari lalu $$1$$ minggu lalu lebih dari 5 minggu lalu Followers Follow KONTEN PREMIUM Harap SHARE untuk membuka kunci Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy